Monitor Polski

M.P.1993.9.65

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 marca 1993 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU CEŁ
z dnia 5 lutego 1993 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu urzędom celnym.

Na podstawie art. 112 ust. 4 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 75, poz. 445, z 1991 r. Nr 60, poz. 253, Nr 73, poz. 320 i Nr 100, poz. 442 oraz z 1992 r. Nr 21, poz. 85) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 30 maja 1990 r. w sprawie nadania statutu urzędom celnym (Monitor Polski Nr 23, poz. 178 i Nr 47, poz. 360 oraz z 1991 r. Nr 39, poz. 282) w załączniku nr 2 wprowadza się następujące zmiany:
1) w pozycji I:
a) w pkt 11 dodaje się lit. a) w brzmieniu:
1234
"a)Dział Kontroli Składów Celnych i Agencji Celnych"
b) w pkt 14 lit. b) dotychczasowy zapis w rubryce 4 otrzymuje brzmienie:

"tylko w ruchu osobowym obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej.",

c) w pkt 15 dodaje się lit. d) w brzmieniu:
1234
"d)Posterunek Celny w Zwardoniu010440pełny zakres, w tym ruch osobowy"
d) w pkt 16 dodaje się lit. b) i c) w brzmieniu:
1234
"b)Posterunek Celny w Żywcu010520pełny zakres
c)Posterunek Celny w AndrychowieO10530pełny zakres"
2) w pozycji II:
a) w pkt 18 lit. b) zapis w rubryce 4 otrzymuje brzmienie:

"pełny zakres, w tym ruch osobowy".

b) w pkt 18 dodaje się lit. c) w brzmieniu:
1234
"c)Posterunek Celny w Iławie020730pełny zakres"
c) pkt 19 otrzymuje brzmienie:
1234
"19Oddział Celny w Braniewie020800pełny zakres, w tym ruch osobowy
a)Posterunek Celny w Elblągu020810pełny zakres
b)Posterunek Celny w Kwidzynie1)020820pełny zakres"
3) w pozycji IV dodaje się pkt 20 w brzmieniu:
1234
"20Posterunek Celny w Lęborku040010pełny zakres"
4) w pozycji V:
a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
1234
"5)Dział Postępowania Celnego
a)Dział Karny Skarbowy"
b) w pkt 6 dodaje się lit. a) w brzmieniu:
1234
"a)Referat Operacyjny w Kielcach"
c) w pkt 11 lit. c) otrzymuje brzmienie:
1234
"c)Posterunek Celny «Podgórze» w Krakowie050130pełny zakres"
d) w pkt 13 dodaje się lit. c) w brzmieniu:
1234
"c)Posterunek Celny w Busku Zdroju1)050330pełny zakres"
e) dodaje się pkt 14 w brzmieniu:
1234
"14Oddział Celny w Tarnowie050400pełny zakres
a)Posterunek Celny w Brzesku1)050410pełny zakres
b)Posterunek Celny w Dębicy1)050420pełny zakres"
5) w pozycji VI:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
1234
"1Referat Ogólny"
b) w pkt 3 dodaje się lit. a) w brzmieniu:
1234
"a)Referat Rozliczeń Ceł i Podatków"
c) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
1234
"7Referat Taryfikacji, Wartości Celnej i Reguł Pochodzenia Towarów"
d) pkt 9 otrzymuje brzmienie:
1234
"9Dział Kadr i Szkolenia"
e) w pkt 14 skreśla się lit. a) i b),
f) dodaje się pkt 15 i 16 w brzmieniu:
1234
"15Oddział Celny w Suwałkach060600pełny zakres
a)Posterunek Celny w Ełku060610pełny zakres
b)Posterunek Celny w Trakiszkach060620pełny zakres,
w tym ruch osobowy
c)Posterunek Celny w Gołdapi1)060630pełny zakres, w tym ruch osobowy
16Oddział Celny w Budziskach k. Szypliszek 1)060700pełny zakres, w tym ruch osobowy
6) w pozycji VII:
a) w pkt 10 dodaje się lit. a) i b) w brzmieniu:
1234
"a)Posterunek Celny w Skierniewicach070110pełny zakres
b)Posterunek Celny w Piotrkowie Trybunalskim1)070120pełny zakres"
b) w pkt 11 dodaje się lit. c) w brzmieniu:
1234
"c)Posterunek Celny w Pabianicach070230pełny zakres"
c) w pkt 12 dodaje się lit. a) w brzmieniu:
1234
"a)Posterunek Celny w Kutnie070310pełny zakres"
7) w pozycji VIII dodaje się pkt 20 w brzmieniu:
1234
"20Posterunek Celny w Gorlicach1)080050pełny zakres"
8) w pozycji IX:
a) w pkt 4 dodaje się lit. a) i b) w brzmieniu:
1234
"a)Referat Rozliczeń Ceł
b)Referat Postępowania Egzekucyjnego i Likwidacyjnego"
b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
1234
"6Dział Postępowania Celnego
a)Dział Karny Skarbowy"
c) pkt 8 otrzymuje brzmienie:
1234
"8Dział Taryfikacji, Wartości Celnej i Reguł Pochodzenia Towarów"
d) pkt 10 otrzymuje brzmienie:
1234
"10Oddział Celny «Składy Celne» w Poznaniu090800pełny zakres"
e) w pkt 11 dodaje się lit. b) i c) w brzmieniu:
1234
"b)Posterunek Celny w Śremie1)090120pełny zakres
c)Posterunek Celny w Nowym Tomyślu1)090130pełny zakres"
f) w pkt 15 dodaje się lit. a) w brzmieniu:
1234
"a)Posterunek Celny w Kępnie1)090510pełny zakres"
g) w pkt 17 dodaje się lit. a) w brzmieniu:
1234
"a)Posterunek Celny w Grudziądzu1)090710pełny zakres"
9) w pozycji X:
a) w pkt 11 dodaje się lit. b) w brzmieniu:
1234
"b)Posterunek Celny Towarowy w Przemyślu100120pełny zakres"
b) dodaje się pkt 17 w brzmieniu:
1234
"17Oddział Celny w Zamościu100700pełny zakres
a)Posterunek Celny w Hrubieszowie100710pełny zakres"
10) w pozycji XI:
a) w pkt 1 dodaje się lit. a) i b) w brzmieniu:
1234
"a)Referat Ogólny w Świecku
b)Referat Ogólny w Olszynie"
b) w pkt 4 dodaje się lit. b) i c) w brzmieniu:
1234
"b)Referat Postępowania Likwidacyjnego
c)Referat Postępowania Egzekucyjnego"
c) w pkt 7 dodaje się lit. a) i b) w brzmieniu:
1234
"a)Referat Postępowania Celnego w Świecku
b)Referat Postępowania Celnego w Olszynie"
d) pkt 12 otrzymuje brzmienie:
1234
"12Dział do spraw Reguł Pochodzenia Towarów"
e) w pkt 16 dodaje się lit. a) w brzmieniu:
1234
"a)Posterunek Celny PKP w Kostrzynie110410pełny zakres, w tym ruch osobowy"
f) pkt 19 otrzymuje brzmienie:
1234
"19Oddział Celny «Pekaes Multi Spedytor» w Słubicach110700pełny zakres"
g) w pkt 23 dodaje się lit. b) w brzmieniu:
1234
"b)Posterunek Celny «Polsped» w Słubicach111120pełny zakres"
h) dodaje się pkt 24 i 25 w brzmieniu:
1234
"24Oddział Celny «C. Hartwig» w Słubicach111200pełny zakres
25Oddział Celny Drogowy w Kostrzynie111300pełny zakres, w tym ruch osobowy"
11) w pozycji XII:
a) w pkt 13 dodaje się lit. d) w brzmieniu:
1234
"d)Posterunek Celny w Pyrzycach120140pełny zakres"
b) pkt 15 otrzymuje brzmienie:
1234
"15Oddział Celny «Nabrzeże HUK» w Szczecinie120300pełny zakres
a)Posterunek Celny w Trzebieży120310pełny zakres"
c) w pkt 16 dodaje się lit. a) w brzmieniu:
1234
"a)Posterunek Celny «Nabrzeże Starówka» w Szczecinie120410pełny zakres"
d) w pkt 21 dodaje się lit. c) w brzmieniu:
1234
"c)Posterunek Celny w Gryficach1)120930pełny zakres"
e) w pkt 22 skreśla się lit. a), b) i c),
f) dodaje się pkt 25 w brzmieniu:
1234
"25Oddział Celny w Gryfinie121300pełny zakres, w tym również w żegludze śródlądowej
a)Posterunek Celny w Osinowie Dolnym121310tylko w żegludze śródlądowej
b)Posterunek Celny w Widuchowej121320tylko w żegludze śródlądowej
12) w pozycji XIII:
a) w pkt 4 dodaje się lit. b) w brzmieniu:
1234
"b)Referat Postępowania Egzekucyjnego i Likwidacyjnego"
b) w pkt 14 dodaje się lit. c) w brzmieniu:
1234
"c)Posterunek Celny «Baza Kontenerowa» w Małaszewiczach130430tylko podmioty gospodarcze"
c) skreśla się pkt 18,
13. w pozycji XIV:
a) w pkt 6 dodaje się lit. a) i b) w brzmieniu:
1234
"a)Referat Postępowania Celnego
b)Referat Taryfikacji i Wartości Celnej"
b) pkt 8 i 9 otrzymują brzmienie:
1234
"8Dział Kontroli Składów Celnych i Agencji Celnych
9Referat Informatyki"
c) w pkt 11 zapis w rubryce 4 otrzymuje brzmienie:

"pełny zakres wyłącznie w odniesieniu do składów celnych",

d) w pkt 12 skreśla się lit. a) i b),
e) w pkt 13 lit. a) zapis w rubryce 4 otrzymuje brzmienie:

"pełny zakres - przesyłki kolejowe, odprawy celne samochodów osobowych dla osób fizycznych",

f) w pkt 14 lit. a) zapis w rubryce 2 otrzymuje brzmienie:

"Posterunek Celny «WAB-Trans» w Warszawie",

g) w pkt 14 lit. b) otrzymuje brzmienie:
1234
"b)Posterunek Celny w Otwocku140440pełny zakres"
h) w pkt 14 skreśla się lit. c),
i) dodaje się pkt 17 i 18 w brzmieniu:
1234
"17Oddział Celny w Radomiu140700pełny zakres
18Oddział Celny w Ciechanowie140800pełny zakres
a)Posterunek Celny w Ostrołęce140810pełny zakres"
14) w pozycji XV:
a) w pkt 6 dodaje się lit. a) i b) w brzmieniu:
1234
"a)Referat Taryfikacji i Wartości Celnej
b)Referat Odpraw Czasowych"
b) skreśla się pkt 9, 11 i 13 lit. a),
c) w pkt 12 dodaje się lit. a) w brzmieniu:
1234
"a)Posterunek Celny WOC150110pełny zakres"
d) w pkt 13 zapis w rubryce 4 otrzymuje brzmienie:

"pełny zakres w odniesieniu do przesyłek lotniczych",

15) w pozycji XVI:
a) w pkt 12 skreśla się lit. c),
b) w pkt 14 lit. a) i w pkt 16 lit. a) dotychczasowe zapisy w rubryce 4 otrzymują brzmienie:

"w ruchu osobowym, a w odniesieniu do lokalnego ruchu towarowego po ogłoszeniu przez Ministra Spraw Wewnętrznych i za zgodą właściwych organów",

c) w pkt 16 dodaje się lit. c) w brzmieniu:
1234
"c)Posterunek Celny w Kłodzku160430pełny zakres"
d) pkt 17 otrzymuje brzmienie:
1234
"17Oddział Celny w Wałbrzychu160500pełny zakres
a)Posterunek Celny w Mieroszowie160510pełny zakres, w tym ruch osobowy
b)Posterunek Celny w Tłumaczowie160520osoby fizyczne w ruchu osobowym
c)Posterunek Celny w Lubawce160530pełny zakres w ruchu osobowym, a w odniesieniu do lokalnego ruchu towarowego po ogłoszeniu przez Ministra Spraw Wewnętrznych i za zgodą właściwych organów
d)Posterunek Celny w Świdnicy160540pełny zakres
e)Posterunek Celny w Dzierżoniowie160550pełny zakres"
e) w pkt 18 dodaje się lit. e) i f) w brzmieniu:
1234
"e)Posterunek Celny w Kluczborku1)160650pełny zakres
f)Posterunek Celny w Brzegu1)160660pełny zakres"
f) dodaje się pkt 19 i 20 w brzmieniu:
1234
"19Oddział Celny «Port Lotniczy» we Wrocławiu160700pełny zakres w transporcie lotniczym
20Oddział Celny Towarowy we Wrocławiu160800pełny zakres"
16) w pozycji XVII:
a) pkt 9-12 otrzymuje brzmienie:
1234
"9Dział Taryfikacji, Wartości Celnej i Reguł Pochodzenia Towarów170100
10Oddział Celny Drogowy w Zgorzelcupełny zakres, w tym ruch osobowy
11Oddział Celny w Jakuszycach170300pełny zakres, w tym ruch osobowy
12Oddział Celny w Węglińcu170400pełny zakres"
b) w pkt 14 dodaje się lit. b) w brzmieniu:
1234
"b)Posterunek Celny w Polkowicach170520pełny zakres"
17) w pozycji XVIII:
a) w pkt 9 dodaje się lit. a) w brzmieniu:
1234
"a)Dział Karny Skarbowy"
b) w pkt 11 dodaje się lit. d), e) i f) w brzmieniu:
1234
"d)Posterunek Celny w Olkuszu1)180140pełny zakres
e)Posterunek Celny w Jaworznie1)180150pełny zakres
f)Posterunek Celny w Zawierciu1)180160pełny zakres"
c) w pkt 12 lit. b), c) i d) otrzymują brzmienie:
1234
"b)Posterunek Celny w Chorzowie180220pełny zakres
c)Posterunek Celny w Tarnowskich Górach180230pełny zakres
d)Posterunek Celny «Port Lotniczy» w Pyrzowicach180240pełny zakres w transporcie lotniczym"
d) dodaje się pkt 14 w brzmieniu:
1234
"14Oddział Celny w Gliwicach180400pełny zakres
a)Posterunek Celny WOC w Gliwicach180410pełny zakres
b)Posterunek Celny w Zabrzu1)180420pełny zakres
c)Posterunek Celny w Raciborzu180430pełny zakres
d)Posterunek Celny w Rybniku180440pełny zakres"
18) po wykazie urzędów celnych i ich kodów dodaje się uwagę w brzmieniu:

"Jednostki organizacyjne oznakowane symbolem 1) rozpoczną działalność po stworzeniu odpowiednich warunków do przeprowadzania kontroli celnej i po ogłoszeniu o ich uruchomieniu przez właściwego miejscowo dyrektora urzędu celnego".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.