Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu urzędom celnym.

Monitor Polski

M.P.1990.47.360

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 grudnia 1990 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU CEŁ
z dnia 5 grudnia 1990 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu urzędom celnym.

Na podstawie art. 112 ust. 4 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. – Prawo celne (Dz. U. Nr 75, poz. 445) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 30 maja 1990 r w sprawie nadania statutu urzędom celnym (Monitor Polski Nr 23, poz. 178) w załączniku nr 2 wprowadza się następujące zmiany:
1)
w pozycji I w pkt 9 lit. c) i d) oraz w pkt 10, 13 i 14 skreśla się;
2)
w pozycji VI w pkt 7 dodaje się lit. b) w brzmieniu:
123456
"b)Posterunek Celny w Bobrownikach0655tylko w ruchu towarowym"
3)
w pozycji VIII w pkt 11 dodaje się lit. a) w brzmieniu:
123456
"a)Posterunek Celny w Nowym Sączu0855pełny zakres"
4)
w pozycji IX dodaje się pkt 12 w brzmieniu:
123456
"12Posterunek Celny w Lesznie0954pełny zakres"
5)
w pozycji X:
a)
pkt 4 otrzymuje brzmienie:
123456
"4Dział Gospodarczy"
b)
dodaje się pkt 13 w brzmieniu:
123456
"13Oddział Celny w Hrebennem1006pełny zakres, w tym ruch osobowy"
6)
w pozycji XI:
a)
pkt 1 otrzymuje brzmienie:
123456
"1Dział Ogólny"
b)
w pkt 9, w pkt 12 lit. a) i w pkt 13 dotychczasowe zapisy w rubryce 6 otrzymują brzmienie: "pełny zakres, w tym ruch osobowy";
c)
dodaje się pkt 16 w brzmieniu:
123456
"16Oddział Celny w Gorzowie Wlkp.1109pełny zakres"
7)
w pozycji XII:
a)
w pkt 8 dodaje się lit. a) w brzmieniu:
123456
"a)Posterunek Celny "Magazyn PSM C. Hartwig" w Szczecinie1256pełny zakres"
b)
w pkt 13 skreśla się lit. b),
c)
w pkt 15 lit. a) i w pkt 17 dotychczasowe zapisy w rubryce 6 otrzymują brzmienie: "pełny zakres, w tym ruch osobowy",
d)
w pkt 18 lit. c) dotychczasowy zapis w rubryce 6 otrzymuje brzmienie: "pełny zakres, a na przejściu drogowym tylko ruch osobowy – pieszych, pojazdów jednośladowych i regularnych linii autobusowych",
8)
w pozycji XIII:
a)
w pkt 10 dodaje się lit. b) w brzmieniu:
123456
"b)Posterunek Celny w Puławach1354pełny zakres"
b)
dodaje się pkt 14 w brzmieniu:
123456
"14Oddział Celny w Białej Podlaskiej1307pełny zakres"
9)
w pozycji XIV:
a)
pkt 4 Dział Rozliczeń Ceł skreśla się,
b)
w pkt 8 lit. a) Posterunek Celny "Dworzec Główny" w Warszawie skreśla się,
c)
w pkt 9 zapis w rubryce 6 otrzymuje brzmienie: "tylko dla przesyłek pocztowych oraz przesyłek o charakterze przesyłek pocztowych zgłoszonych przez firmy spedycyjne",
d)
w pkt 11 lit a), b) i c) otrzymują brzmienie:
123456
"a)Posterunek Celny "Magazyny PSM C. Hartwig" w Warszawie1455pełny zakres
b)Posterunek Celny w Radomiu1456pełny zakres
c)Posterunek Celny w Ciechanowie1457pełny zakres"
e)
dodaje się pkt 12 oraz lit. a) w brzmieniu:
123456
"12Oddział Celny V – "Przedsiębiorstwo Spedycji Krajowej" w Warszawie14051451pełny zakres
a)Posterunek Celny "Dworzec Główny" w Warszawiepełny zakres"
10)
w pozycji XVI:
a)
w pkt 9 dodaje się lit. c) w brzmieniu:
123456
"c)Posterunek Celny w Nysie1661pełny zakres"
b)
w pkt 9 lit. a), w pkt 11 lit. a) i w pkt 12 lit. c) dotychczasowe zapisy w rubryce 6 otrzymują brzmienie: "pełny zakres, w tym ruch osobowy",
c)
w pkt 13 dodaje się lit. b) w brzmieniu:
123456
"b)Posterunek Celny w Pietrowicach1662pełny zakres, w tym ruch osobowy"
11)
w pozycji XVII:
a)
w pkt 10 dodaje się lit. b) w brzmieniu:
123456
"b)Posterunek Celny Przełęcz Okraj1754tylko w ruchu towarowym"
b)
w pkt 12 i 12 lit. a) dotychczasowe zapisy w rubryce 6 otrzymują brzmienie: "pełny zakres, w tym ruch osobowy",
12)
dodaje się pozycję XVIII w brzmieniu:
123456
"XVIIIUrząd Celny w Katowicach1800
1Referat Ogólny
2Referat Kadr i Szkolenia
3Dział Finansowy
4Referat Gospodarczy
5Dział Postępowania Celnego
6Referat Karny Skarbowy
7Oddział Celny w Katowicach1801pełny zakres
a)Posterunek Celny "PKP Ekspresowa" w Katowicach1851tylko dla przesyłek bagażowo-ekspresowych
b)Posterunek Celny w Gliwicach1852pełny zakres
c)Posterunek Celny w Raciborzu1853pełny zakres
8Oddział Celny w Bytomiu1802pełny zakres
a)Posterunek Celny Pocztowy w Bytomiu1854tylko dla przesyłek pocztowych
9Oddział Celny w Częstochowie1803pełny zakres"
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.