Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Służbie Wywiadu Wojskowego.

Monitor Polski

M.P.2012.481

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 lipca 2012 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 3 lipca 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Służbie Wywiadu Wojskowego

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 709, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
W załączniku do zarządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie nadania statutu Służbie Wywiadu Wojskowego (M. P. Nr 44, poz. 385 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 65) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. 1. Służba Wywiadu Wojskowego, zwana dalej "SWW", działa na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego, aktów wykonawczych do tej ustawy, w tym niniejszego statutu, oraz innych obowiązujących przepisów ustawowych, zawierających zadania dla SWW.

2. Szef Służby Wywiadu Wojskowego, zwany dalej "Szefem SWW", kieruje podległą służbą, wydając zarządzenia, decyzje, rozkazy, wytyczne i polecenia.";

2)
po § 1 dodaje się § 1aw brzmieniu:

"§ 1a. 1. Szef SWW kieruje SWW bezpośrednio lub przez swoich zastępców oraz dyrektorów (kierowników) jednostek organizacyjnych SWW.

2. Szefa SWW, w czasie jego nieobecności, zastępuje wyznaczony przez niego zastępca, działający w ramach udzielonych mu przez Szefa SWW pełnomocnictw.

3. Szef SWW może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1, oraz innych żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy i pracowników SWW do podejmowania decyzji, w określonych sprawach, w jego imieniu.";

3)
w § 2:
a)
w ust. 1 po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu:

"10a) Centrum Kształcenia;",

b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań jednostek organizacyjnych SWW określają regulaminy organizacyjne tych jednostek.",

c)
po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Spory kompetencyjne między jednostkami organizacyjnymi SWW rozstrzyga Szef SWW.".

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2012 r.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, z 2009 r. Nr 85, poz. 716, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 53, poz. 273 i Nr 84, poz. 455 oraz z 2012 r. poz. 707.