Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Legislacji.

Monitor Polski

M.P.2004.31.547

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 lipca 2004 r.

ZARZĄDZENIE Nr 63
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 16 lipca 2004 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Legislacji

Na podstawie art. 14i ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717) zarządza się, co następuje:
W załączniku do zarządzenia nr 79 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Legislacji (M. P. Nr 27, poz. 448 i Nr 37, poz. 586) § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. 1. W skład Centrum wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Departament Legislacyjny,

2) Departament Prawa Gospodarczego i Finansowego,

3) Departament Prawa Administracyjnego,

4) Biuro Prawne,

5) Biuro Administracyjne,

6) Redakcja Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

2. W skład Centrum wchodzą także utworzone przez Prezesa Centrum samodzielne wydziały oraz wielo- i jednoosobowe stanowiska pracy.".

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.