§ 1. - Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Legislacji.

Monitor Polski

M.P.2004.31.547

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 lipca 2004 r.
§  1.
W załączniku do zarządzenia nr 79 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Legislacji (M. P. Nr 27, poz. 448 i Nr 37, poz. 586) § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. 1. W skład Centrum wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Departament Legislacyjny,

2) Departament Prawa Gospodarczego i Finansowego,

3) Departament Prawa Administracyjnego,

4) Biuro Prawne,

5) Biuro Administracyjne,

6) Redakcja Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

2. W skład Centrum wchodzą także utworzone przez Prezesa Centrum samodzielne wydziały oraz wielo- i jednoosobowe stanowiska pracy.".