§ 1. - Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej.

Monitor Polski

M.P.2006.67.690

Akt jednorazowy
Wersja od: 4 października 2006 r.
§  1.
W zarządzeniu Ministra Kultury z dnia 2 września 2005 r. w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej (M. P. Nr 52, poz. 722) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Polski Instytutu Sztuki Filmowej, zwany dalej "Instytutem", jest państwową osobą prawną działającą na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii (Dz. U. Nr 132, poz. 1111), zwanej dalej "ustawą", oraz niniejszego statutu.";

2)
w § 9 ust. 2-5 otrzymują brzmienie:

"2. Posiedzenia zwołuje przewodniczący Rady, a w czasie jego nieobecności wiceprzewodniczący, z własnej inicjatywy albo na wspólny wniosek przynajmniej pięciu członków Rady lub na wniosek Dyrektora. Wniosek o zwołanie Rady powinien określać przedmiot posiedzenia.

3. Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący, a w czasie jego nieobecności wiceprzewodniczący bądź inny członek Rady wskazany przez przewodniczącego.

4. Członkowie Rady, Dyrektor Instytutu i pozostałe zaproszone osoby powinni być powiadomieni o terminie posiedzenia z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni. Powiadomienie powinno określać termin i miejsce posiedzenia oraz zawierać projekt porządku obrad.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rada może odbyć posiedzenie bez zachowania terminu, o którym mowa w ust. 4.";

3)
w § 10 dodaje się ust. 3-5 w brzmieniu:

"3. Uchwały Rady podpisuje przewodniczący lub wiceprzewodniczący Rady.

4. W szczególnych przypadkach uchwały mogą być podejmowane w trybie obiegowym. Wówczas sporządza się protokół o sposobie rozpatrzenia projektu uchwały, wraz ze stosowną dokumentacją.

5. Nie jest dopuszczalne podjęcie uchwały w trybie obiegowym w następujących sprawach:

1) zatwierdzanie ogłaszanych przez Dyrektora programów operacyjnych i programów wieloletnich, a także inwestycji własnych Instytutu powyżej 5 mln zł;

2) opiniowanie rocznego planu działalności oraz rocznego planu finansowego Instytutu;

3) opiniowanie rocznego sprawozdania z działalności oraz rocznego sprawozdania finansowego Instytutu, w tym formułowanie zaleceń i postulatów na rok następny;

4) występowanie do ministra z wnioskiem o odwołanie Dyrektora;

5) w innych sprawach, jeżeli członek Rady zgłosi sprzeciw wobec trybu podejmowania uchwały.";

4)
w § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Na wniosek co najmniej jednego członka Rada może zdecydować o tajnym głosowaniu.";

5)
§ 12 otrzymuje brzmienie:

"§ 12. W posiedzeniach Rady uczestniczą, bez prawa głosu, Dyrektor oraz inne osoby zaproszone przez przewodniczącego Rady.";

6)
w § 13 w ust. 2 uchyla się pkt 4;
7)
w § 14:
a)
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) wytyczanie kierunków działania Instytutu, w szczególności poprzez zatwierdzanie ogłaszanych przez Dyrektora programów operacyjnych i programów wieloletnich, a także inwestycji własnych Instytutu powyżej 5 mln zł;",

b)
pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) zatwierdzanie propozycji Dyrektora w przedmiocie przesunięcia środków pomiędzy programami w planie finansowym powyżej 20 % zaplanowanych kwot;";

8)
w § 15:
a)
pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) ogłaszanie w formie zarządzenia, po zatwierdzeniu przez Radę, programów operacyjnych i programów wieloletnich;

2) sporządzanie i przedkładanie Radzie do zaopiniowania rocznego planu działalności, rocznego planu finansowego, rocznego sprawozdania z działalności oraz rocznego sprawozdania finansowego Instytutu;",

b)
po pkt 7 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

"8) ustanawianie nagród i stypendiów.";

9)
w § 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Dyrektor przedkłada roczny plan działalności oraz roczny plan finansowy do zaopiniowania Radzie, a następnie ministrowi do zatwierdzenia.";

10)
w § 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Dyrektor zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania z działalności oraz rocznego sprawozdania finansowego, obligatoryjnie zbadanego przez biegłego rewidenta, a następnie przedstawienie ich Radzie celem zaopiniowania.".