Monitor Polski

M.P.2005.21.328

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 kwietnia 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 37
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 1 kwietnia 2005 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 161 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia (M. P. Nr 61, poz. 873) w załączniku w § 2 po pkt 14 dodaje się pkt 14a w brzmieniu:

"14a) Biuro do Spraw Pielęgniarek i Położnych;".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.