Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Monitor Polski

M.P.2005.84.1217

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 grudnia 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 136
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 23 grudnia 2005 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu nr 59 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2005 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych (M. P. Nr 41, poz. 551) w załączniku w § 2 w pkt 25 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 26 w brzmieniu:

"26) Departament Polityki Wschodniej.".

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104.