Monitor Polski

M.P.2009.34.504

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 czerwca 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 44
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 1 czerwca 2009 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju Regionalnego

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 88 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju Regionalnego (M. P. Nr 63, poz. 554) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) Departament Informatyki;",

b) po pkt 12 dodaje się pkt 12a w brzmieniu:

"12a) Departament Wsparcia Programów Infrastrukturalnych;",

c) w pkt 21 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 22 i 23;
2) w § 3:
a) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) Departament Informatyki;",

b) po pkt 11 dodaje się pkt 11a w brzmieniu:

"11a) Departament Wsparcia Programów Infrastrukturalnych;".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337.