Monitor Polski

M.P.2004.34.600

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 sierpnia 2004 r.

ZARZĄDZENIE Nr 74
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 10 sierpnia 2004 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Nauki i Informatyzacji

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717) oraz w związku z art. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o Komitecie Badań Naukowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 389 oraz z 2003 r. Nr 39, poz. 335) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 37 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Nauki i Informatyzacji (M. P. Nr 28, poz. 386 i Nr 58, poz. 913) w załączniku:
1) w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Ministra Nauki i Informatyzacji, zwanego dalej "Ministrem", właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Informatyzacji (Dz. U. Nr 134, poz. 1431), do spraw:

a) informatyzacji,

b) nauki;";

2) w § 2 w pkt 17 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 18 w brzmieniu:

"18) Samodzielne Stanowisko do Spraw Audytu Wewnętrznego.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.