Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju.

Monitor Polski

M.P.2014.517

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 42
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 30 czerwca 2014 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu nr 96 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju (M.P. poz. 1038) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 po pkt 23 dodaje się pkt 23a w brzmieniu:

"23a) Departament Rozwoju Kolei;";

2)
w § 4 w pkt 4 po lit. b dodaje się lit. ba w brzmieniu:

"ba) Departament Rozwoju Kolei,".

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.