Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury.

Monitor Polski

M.P.2008.95.820

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 grudnia 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 139
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 15 grudnia 2008 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu nr 136 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury (M. P. Nr 90, poz. 980) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. W skład Ministerstwa wchodzą Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:

1) Biuro Ministra;

2) Departament Gospodarki Nieruchomościami;

3) Departament Gospodarki Przestrzennej;

4) Departament Rynku Budowlanego i Techniki;

5) Departament Strategii Budownictwa i Mieszkalnictwa;

6) Departament Orzecznictwa;

7) Departament Bezpieczeństwa Żeglugi;

8) Departament Transportu Morskiego i Żeglugi Śródlądowej;

9) Departament Poczty;

10) Departament Telekomunikacji;

11) Departament Dróg i Autostrad;

12) Departament Kolejnictwa;

13) Departament Lotnictwa;

14) Departament Polityki Transportowej i Spraw Międzynarodowych;

15) Departament Transportu Drogowego;

16) Departament Funduszu Spójności;

17) Departament Funduszy UE;

18) Departament Budżetu;

19) Departament Kontroli;

20) Departament Prawny;

21) Departament Spraw Obronnych;

22) Biuro Dyrektora Generalnego;

23) Biuro Audytu Wewnętrznego;

24) Biuro Administracyjne;

25) Biuro Finansowe;

26) Biuro Informacji i Promocji;

27) Biuro Ochrony Informacji Niejawnych;

28) Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.";

2)
w § 4:
a)
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) w zakresie działu administracji rządowej budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa:

a) Departament Gospodarki Nieruchomościami,

b) Departament Gospodarki Przestrzennej,

c) Departament Rynku Budowlanego i Techniki,

d) Departament Strategii Budownictwa i Mieszkalnictwa;",

b)
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) w zakresie działu gospodarka morska:

a) Departament Bezpieczeństwa Żeglugi,

b) Departament Transportu Morskiego i Żeglugi Śródlądowej;".

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.