Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury.

Monitor Polski

M.P.2004.8.126

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 lutego 2004 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 6 lutego 2004 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu nr 5 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2002 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury (M. P. Nr 3, poz. 59, z 2003 r. Nr 12, poz. 182 i Nr 45, poz. 683) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. W skład Ministerstwa wchodzi Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:

1) Biuro Ministra,

2) Departament Kolejnictwa,

3) Departament Transportu Drogowego,

4) Departament Dróg Publicznych,

5) Departament Transportu Morskiego,

6) Departament Administracji Morskiej i Śródlądowej,

7) Departament Programowania i Strategii,

8) Departament Telekomunikacji,

9) Departament Poczty,

10) Departament Ładu Przestrzennego,

11) Departament Finansowania Mieszkalnictwa,

12) Departament Regulacji Rynku Nieruchomości,

13) Departament Mieszkalnictwa,

14) Departament Architektury i Budownictwa,

15) Departament Geodezji i Kartografii,

16) Departament Prawno-Legislacyjny,

17) Departament Orzecznictwa,

18) Departament Budżetu i Analiz Ekonomicznych,

19) Departament Finansowania Infrastruktury i Funduszy Europejskich,

20) Departament Współpracy z Zagranicą i Spraw Europejskich,

21) Departament Spraw Obronnych,

22) Departament Kontroli,

23) Biuro Komunikacji Społecznej,

24) Biuro Kadr,

25) Biuro Ochrony Informacji Niejawnych,

26) Biuro Informatyki,

27) Biuro Audytu Wewnętrznego,

28) Biuro Administracyjno-Budżetowe,

29) Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.";

2)
w § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) w zakresie działu budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa:

a) Departament Architektury i Budownictwa,

b) Departament Geodezji i Kartografii,

c) Departament Ładu Przestrzennego,

d) Departament Finansowania Mieszkalnictwa,

e) Departament Regulacji Rynku Nieruchomości,

f) Departament Mieszkalnictwa,".

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.