Monitor Polski

M.P.2006.69.704

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 października 2006 r.

ZARZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 2 października 2006 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 143 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. zarządza się, co następuje:
§  1. W statucie Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej stanowiącym załącznik do zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. Nr 49, poz. 526 i Nr 60, poz. 634) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W skład Kancelarii wchodzą następujące statutowe komórki organizacyjne:

1) Gabinet Prezydenta;

2) Gabinet Szefa Kancelarii;

3) Biuro Prawa i Ustroju;

4) Biuro Kadr i Odznaczeń;

5) Biuro Spraw Zagranicznych;

6) Biuro Doradców, Ekspertyz i Opinii;

7) Biuro Prasowe;

8) Biuro do Spraw Wystąpień Prezydenta i Patronatów;

9) Biuro Inicjatyw Społecznych;

10) Biuro Listów i Opinii Obywatelskich;

11) Biuro Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego;

12) Biuro Obywatelstw i Prawa Łaski;

13) Biuro Finansowe;

14) Biuro Kontroli Wewnętrznej;

15) Biuro Administracyjne;

16) Zespół Analiz Bieżących.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.