§ 1. - Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2006.60.634

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 sierpnia 2006 r.
§  1.
W statucie Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej stanowiącym załącznik do zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. Nr 49, poz. 526) § 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"§ 3. 1. Prezydent powołuje i odwołuje Szefa Kancelarii, Zastępcę Szefa Kancelarii, Szefa Gabinetu Prezydenta oraz sekretarzy i podsekretarzy stanu.

2. Szef Kancelarii, za zgodą Prezydenta, określa zakres, w jakim powierzone jest Zastępcy Szefa Kancelarii kierowanie pracami Kancelarii.

3. Zastępca Szefa Kancelarii zastępuje Szefa Kancelarii w czasie jego nieobecności.

4. Szef Kancelarii, za zgodą Prezydenta, określa szczegółowy zakres zadań sekretarzy i podsekretarzy stanu w Kancelarii, w tym zakres nadzoru merytorycznego nad statutowymi komórkami organizacyjnymi Kancelarii.

5. Liczbę etatów w Kancelarii na dany rok budżetowy ustala Szef Kancelarii za zgodą Prezydenta.

6. Podziału etatów między poszczególne statutowe komórki organizacyjne dokonuje Szef Kancelarii.

§ 4. 1. Szef Kancelarii może imiennie upoważnić osoby na stanowiskach określonych w § 2 ust. 2, a także innych pracowników Kancelarii do załatwiania, w jego imieniu, spraw należących do zadań Kancelarii.

2. Szef Kancelarii może powoływać zespoły do wykonania określonych zadań, ustalając ich nazwę, zakres, czas funkcjonowania, tryb działania oraz skład osobowy.".