Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Monitor Polski

M.P.2008.83.737

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 października 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 116
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 30 października 2008 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm. 1 ) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu nr 139 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (M. P. Nr 96, poz. 1056 oraz z 2008 r. Nr 11, poz. 120 i Nr 42, poz. 379) § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. W skład Kancelarii wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Sekretariat Prezesa Rady Ministrów;

2) Biuro Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;

3) Biuro Kolegium do Spraw Służb Specjalnych;

4) Centrum Informacyjne Rządu;

5) Departament Komitetu Rady Ministrów;

6) Departament Analiz Strategicznych;

7) Departament Kontroli i Nadzoru;

8) Departament Prawny;

9) Departament Rady Ministrów;

10) Departament Skarg, Wniosków i Obsługi Rady do Spraw Uchodźców;

11) Departament Służby Cywilnej i Państwowego Zasobu Kadrowego;

12) Departament Spraw Parlamentarnych;

13) Departament Spraw Zagranicznych;

14) Departament Spraw Programowych;

15) Biuro Administracyjne;

16) Biuro Budżetowo-Finansowe;

17) Biuro Dyrektora Generalnego;

18) Biuro Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do Spraw Dialogu Międzynarodowego;

19) Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania;

20) Biuro Ochrony.".

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.