Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Wywiadu.

Monitor Polski

M.P.2004.35.611

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 sierpnia 2004 r.

ZARZĄDZENIE Nr 77
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 12 sierpnia 2004 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Wywiadu

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie nadania statutu Agencji Wywiadu (M.P. Nr 26, poz. 433 oraz z 2004 r. Nr 16, poz. 273) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Szef AW kieruje AW przy pomocy zastępców, dyrektora administracyjnego wywiadu oraz kierowników jednostek organizacyjnych AW.";

2)
§ 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. W skład AW wchodzą następujące jednostki organizacyjne oraz samodzielne stanowisko:

1) Gabinet Szefa;

2) Biuro Pełnomocnika Ochrony;

3) Biuro Kadr i Szkolenia;

4) Biuro Informacji i Analiz;

5) Biuro Finansów;

6) Biuro Studiów i Prognoz;

7) Biuro "A";

8) Biuro "B";

9) Biuro "C";

10) Biuro "D";

11) Biuro "E";

12) Ośrodek Szkolenia;

13) Samodzielny Wydział Prawny;

14) Samodzielne Stanowisko do Spraw Audytu Wewnętrznego.".

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i Nr 166, poz. 1609 oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1159 i Nr 171, poz. 1800.