Monitor Polski

M.P.1964.35.158

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 maja 1964 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 14 maja 1964 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania państwowym jednostkom organizacyjnym formy zakładów budżetowych.

Na podstawie art. 11 ust. 4 i art. 51 ustawy z dnia 1 lipca 1958 r. o prawie budżetowym (Dz. U. z 1958 r. Nr 45, poz. 221 i z 1963 r. Nr 28, poz. 164) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. W § 1 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1957 r. w sprawie nadania państwowym jednostkom organizacyjnym formy zakładów budżetowych (Monitor Polski z 1958 r. Nr 1, poz. 3, z 1959 r. Nr 4, poz. 16, Nr 25, poz. 115, Nr 37, poz. 169, Nr 55, poz. 261, z 1960 r. Nr 42, poz. 204, Nr 52, poz. 249, Nr 58, poz. 275, Nr 69, poz. 323, 1961 r. Nr 9, poz. 55, Nr 66, poz. 285, Nr 70, poz. 299, z 1962 r. Nr 86, poz. 406, Nr 89, poz. 417, z 1963 r. Nr 4, poz. 17, Nr 57, poz. 287, Nr 89, poz. 421 oraz z 1964 r. Nr 7, poz. 30) wprowadza się następującą zmianę:

w części "A. w zakresie budżetu centralnego" dodaje się pkt 17 w brzmieniu: "17) Dom Wypoczynkowy Ministerstwa Górnictwa i Energetyki w Iwoniczu".

2. Do wymienionego w ust. 1 zakładu budżetowego nie mogą być stosowane dopłaty ze środków budżetowych.
§  2. W § 1 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 1962 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania państwowym jednostkom organizacyjnym formy zakładów budżetowych (Monitor Polski Nr 89, poz. 417) traci moc ust. 2.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z tym że przepis § 1 wchodzi w życie z mocą od dnia 1 stycznia 1964 r.