Zm.: zarządzenie w sprawie maksymalnej wysokości i warunków udzielania kredytu bankowego na budownictwo mieszkaniowe ze środków własnych ludności.

Monitor Polski

M.P.1963.14.79

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 lutego 1963 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI KOMUNALNEJ
z dnia 5 lutego 1963 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie maksymalnej wysokości i warunków udzielania kredytu bankowego na budownictwo mieszkaniowe ze środków własnych ludności.

Na podstawie § 7 ust. 2 i § 12 ust. 2 uchwały nr 81 Rady Ministrów z dnia 15 marca 1957 r. w sprawie pomocy Państwa dla budownictwa mieszkaniowego ze środków własnych ludności (Monitor Polski z 1957 r. Nr 22, poz. 157 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały nr 59 Rady Ministrów z dnia 15 marca 1958 r. w sprawie dodatkowej pomocy Państwa dla spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego (Monitor Polski z 1958 r. Nr 22, poz. 133 i z 1959 r. Nr 57, poz. 276) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1961 r. w sprawie maksymalnej wysokości i warunków udzielania kredytu bankowego na budownictwo mieszkaniowe ze środków własnych ludności (Monitor Polski Nr 75, poz. 319) wprowadza się następującą zmianę:

w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) spółdzielnie budowlano-mieszkaniowe, spółdzielcze zrzeszenia budowy domów jednorodzinnych oraz osoby fizyczne budujące domy jednorodzinne na działkach odpowiadających normatywowi zabudowy terenów niskiego budownictwa mieszkaniowego, wprowadzonemu zarządzeniem Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 3 grudnia 1962 r. w sprawie wytycznych w zakresie wyznaczania terenów pod niskie budownictwo mieszkaniowe oraz normatywy zabudowy tych terenów (Monitor Polski Nr 86, poz. 408). Odstępstwo od normatywu nie stanowi przeszkody w otrzymaniu kredytu w przypadkach przewidzianych w § 4 i § 5 wymienionego zarządzenia Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury."

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.