§ 1. - Zm.: zarządzenie w sprawie kredytu bankowego na zakup artykułów przemysłowych i zapłatę należności za usługi.

Monitor Polski

M.P.1979.23.131

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 września 1979 r.
§  1.
W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 maja 1978 r. w sprawie kredytu bankowego na zakup artykułów przemysłowych i zapłatę należności za usługi (Monitor Polski Nr 18, poz. 64) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 6 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. W uzasadnionych wypadkach poręczycielami spłaty kredytu udzielanego młodemu małżeństwu, o którym mowa w ust. 2, mogą być inne osoby niż rodzice małżonków.",

2)
w § 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W wypadkach, o których mowa w § 6, kredyt może być udzielony do wysokości 10-miesięcznego wynagrodzenia jednego lub dwóch poręczycieli, jednak w kwocie nie niższej niż 15.000 zł i nie wyższej niż 50.000 zł.",

3)
w § 10 ust. 2 pkt 1 i 2 kwotę "5.000 zł" zastępuje się kwotą "10.000 zł",
4)
w § 10 ust. 3 pkt 1 kwotę "2.000 zł" zastępuje się kwotą "3.000 zł",
5)
w § 10 ust. 4 pkt 2 wyrazy "do wysokości 5-krotnych zadeklarowanych miesięcznych wkładów" zastępuje się wyrazami "do kwoty 20.000 zł".