Zm.: zarządzenie w sprawie kredytu bankowego dla absolwentów szkół wyższych na zagospodarowanie.

Monitor Polski

M.P.1987.7.60

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 marca 1987 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 9 lutego 1987 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie kredytu bankowego dla absolwentów szkół wyższych na zagospodarowanie.

Na podstawie § 16 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 1983 r. w sprawie zatrudniania absolwentów (Dz. U. Nr 53, poz. 234 i z 1984 r. Nr 51, poz. 262) zarządza się, co następuje:
W § 1 zarządzenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 30 stycznia 1986 r. w sprawie kredytu bankowego dla absolwentów szkół wyższych na zagospodarowanie (Monitor Polski Nr 3, poz. 22) kwotę "150.000 zł" zastępuje się kwotą "200.000 zł".
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1987 r.