Monitor Polski

M.P.1989.23.179

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 lipca 1989 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, ŻEGLUGI I ŁĄCZNOŚCI
z dnia 4 lipca 1989 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie krajowych norm ubytków naturalnych niektórych artykułów przewożonych transportem kolejowym.

Na podstawie art. 67 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (Dz. U. Nr 53, poz. 272) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Komunikacji z dnia 23 czerwca 1986 r. w sprawie krajowych norm ubytków naturalnych niektórych artykułów przewożonych transportem kolejowym (Monitor Polski Nr 25, poz. 176) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 w ust. 1 wyrazy "paliw płynnych" zastępuje się wyrazami "paliw ciekłych i pozostałych produktów naftowych w stanie ciekłym", a po wyrazach "suchego lodu" dodaje się wyrazy "warzyw i owoców";
2) w załączniku nr 1 do zarządzenia:
a) pod lp. 10 w kolumnie 2 dotychczasowa treść otrzymuje brzmienie: "Paliwa ciekłe i pozostałe produkty naftowe w stanie ciekłym";
b) dodaje się lp. 20 w brzmieniu:
123456
"20Warzywa i owoce pochodzenia krajowego i z importuwagon kryty, wagon odkrytyluzem lub w skrzyniach, kartonach, workach, pojemnikach1,5%masa przesyłki"
3) w załączniku nr 2 do zarządzenia w ust. 2 wyrazy "odnoszą się do artykułów przewożonych luzem i" skreśla się.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.