Monitor Polski

M.P.1973.4.32

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 lutego 1973 r.
§  1. W zarządzeniu Ministra Handlu Zagranicznego i Ministra Łączności z dnia 23 października 1972 r. w sprawie kontroli celnej i pobierania cła od towarów wywożonych za granicę w przesyłkach pocztowych nadawanych w urzędach pocztowo-telekomunikacyjnych (Monitor Polski Nr 50, poz. 268) § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) przyjmowania bez wymierzania i pobierania cła wywozowego przesyłek pocztowych nadawanych do wywozu za granicę zawierających towary nabyte w Banku Polska Kasa Opieki S.A., jeżeli do przesyłki jest dołączony dokument stwierdzający dokonanie zakupu."