Monitor Polski

M.P.1973.4.32

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 lutego 1973 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA HANDLU ZAGRANICZNEGO I MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 18 stycznia 1973 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie kontroli celnej i pobierania cła od towarów wywożonych za granicę w przesyłkach pocztowych nadawanych w urzędach pocztowo-telekomunikacyjnych.

Na podstawie art. 15 ust. 3 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 14 lipca 1961 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 33, poz. 166) oraz § 3 ust. 2 pkt 2 uchwały nr 159 Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1962 r. w sprawie współdziałania organów administracji państwowej i jednostek gospodarki uspołecznionej z organami administracji celnej oraz świadczeń tych organów i jednostek na rzecz organów administracji celnej (Monitor Polski Nr 42, poz. 195) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Handlu Zagranicznego i Ministra Łączności z dnia 23 października 1972 r. w sprawie kontroli celnej i pobierania cła od towarów wywożonych za granicę w przesyłkach pocztowych nadawanych w urzędach pocztowo-telekomunikacyjnych (Monitor Polski Nr 50, poz. 268) § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) przyjmowania bez wymierzania i pobierania cła wywozowego przesyłek pocztowych nadawanych do wywozu za granicę zawierających towary nabyte w Banku Polska Kasa Opieki S.A., jeżeli do przesyłki jest dołączony dokument stwierdzający dokonanie zakupu."

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.