Zm.: zarządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetu centralnego i budżetów terenowych.

Monitor Polski

M.P.1978.4.18

Akt jednorazowy
Wersja od: 16 lutego 1978 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 20 stycznia 1978 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetu centralnego i budżetów terenowych.

Na podstawie art. 91 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 25 listopada 1970 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. Nr 29, poz. 244) zarządza się, co następuje:
W załączniku do zarządzenia Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 1976 r. w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetu centralnego i budżetów terenowych (Monitor Polski z 1976 r. Nr 6, poz. 29 i z 1977 r. Nr 6, poz. 42) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w części I - Klasyfikacja resortowa (części) tworzy się część:

"46 - Centrala Turystyczna "Orbis";

2)
w części III - Klasyfikacja rozdziałów:
a)
w uwadze dodaje się na końcu zdanie: "Resort tworzący nowy rozdział powiadamia o tym Ministerstwo Finansów, Narodowy Bank Polski oraz okręgowe zarządy dochodów państwa i kontroli finansowej.",
b)
w dziale 40 - Rolnictwo - rozdział "4491 Pomoc dla rolniczych spółdzielni produkcyjnych i kółek rolniczych" otrzymuje brzmienie: "4491 Rozliczenia z rolniczymi spółdzielniami produkcyjnymi i kółkami rolniczymi",
c)
w dziale 87 - Kultura fizyczna, turystyka i wypoczynek - rozdział "8821 Zjednoczenie Gospodarki Turystycznej" otrzymuje brzmienie: "8821 Centrala Turystyczna "Orbis",
d)
w dziale 89 - Różna działalność - skreśla się rozdział "8992 Podatek od funduszu płac";
3)
w części IV - Klasyfikacja paragrafów dochodów (z objaśnieniami):
a)
paragraf "18 Udziały w marżach handlowych" otrzymuje brzmienie: "18 Podatek od zysku",
b)
wprowadza się objaśnienia do paragrafu "75 Wpływy za przekroczenie dyscypliny finansowej" w brzmieniu: "Paragraf ten obejmuje między innymi odsetki (dodatki) za zwłokę z tytułu rozliczeń jednostek będących na rozrachunku gospodarczym.",
c)
w objaśnieniach do paragrafu "97 Różne przelewy" - dodaje się literę c) w brzmieniu: "c) w funduszach celowych rad narodowych stopnia podstawowego - przelewy z funduszów celowych rad narodowych stopnia wojewódzkiego";
4)
w części V - Klasyfikacja paragrafów wydatków w objaśnieniach do paragrafów wydatków pod lit. b) wprowadza się następujące zmiany:
a)
w objaśnieniach do paragrafu "39 - Pomoce naukowe i dydaktyczne" ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie:

"Ponadto w działach 85 i 86 paragraf ten obejmuje zakup sprzętu medycznego i należy wówczas stosować nazwę "Sprzęt medyczny", a w bibliotekach naukowych (Dz. 77) i powszechnych (Dz. 83) obejmuje on zakup książek i wówczas nazwa jego brzmi: "Zakup książek",

b)
w objaśnieniach do paragrafu "97 - Różne przelewy" spójnik "i" zastępuje się przecinkiem, a po wyrazach "środkach specjalnych" dodaje się wyrazy "i funduszach celowych";
5)
w części VI - Podział paragrafów na pozycje w zakresie niektórych dochodów i wydatków zakładów budżetowych oraz funduszów celowych:
a)
w grupie A. Dochody, w podtytule "Fundusze", w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

"1. W funduszu emerytalnym oraz funduszu emerytalnym rolników",

b)
w grupie B. Wydatki (koszty) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W funduszu emerytalnym, funduszu emerytalnym rolników oraz państwowym funduszu kombatantów i więźniów obozów koncentracyjnych

§ 22 - Świadczenia społeczne

poz. 221 - Emerytury i renty

poz. 222 - Zasiłki pogrzebowe

poz. 223 - Zasiłki chorobowe

poz. 224 - Zasiłki porodowe

poz. 225 - Zasiłki na dzieci kalekie

poz. 226 - Jednorazowe świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

poz. 227 - Finansowane przejściowo świadczenia funduszu kombatantów

poz. 228 - Doraźna pomoc dla kombatantów i więźniów obozów koncentracyjnych".

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.