Monitor Polski

M.P.1970.7.68

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1970 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 21 lutego 1970 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetu centralnego i budżetów terenowych.

Na podstawie art. 51 ustawy z dnia 1 lipca 1958 r. o prawie budżetowym (Dz. U. z 1958 r. Nr 45, poz. 221 i z 1963 r. Nr 28, poz. 164) zarządza się, co następuje:
§  1. W załączniku nr 1 do zarządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 1968 r. w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetu centralnego i budżetów terenowych (Monitor Polski z 1968 r. Nr 17, poz. 112 i z 1969 r. Nr 7, poz. 66) wprowadza się następujące zmiany:
1) w rozdziale I - Klasyfikacja według części budżetu centralnego i budżetów terenowych:
a) w części 48 - Komitet Współpracy Gospodarczej z Zagranicą dodaje się wyrazy "przy Radzie Ministrów",
b) wprowadza się część 57 - Główny Urząd Geodezji i Kartografii,
c) część 73 otrzymuje brzmienie:

"73 - Lokaty i wydatki nie rozdzielone";

2) w rozdziale III - Szczegółowa klasyfikacja według działów, rozdziałów i tytułów:
a) w dziale 11 - Budownictwo skreśla się tytuł:

"1132 - Dokumentacja przyszłościowa",

b) w dziale 14 - Transport i łączność wprowadza się rozdział:

"Rozdział 146 - Rozliczenia z tytułu przeliczników",

c) w dziale 26 - Kultura fizyczna i turystyka tytuł 2604 otrzymuje brzmienie:

"2604 - Centralny Ośrodek Sportu, Turystyki i Wypoczynku",

d) w dziale 50 - Instytucje finansowe i różne rozliczenia finansowe skreśla się tytuł:

"5002 - Bank Inwestycyjny";

3) w rozdziale V - Klasyfikacja paragrafowa wydatków pod lit. a) Zestawienie paragrafów:
a) § 70 otrzymuje brzmienie:

"§ 70 - Inwestycje branżowe kontynuowane",

b) § 72 otrzymuje brzmienie:

"§ 72 - Dotacje na fundusze inwestycyjne zjednoczeń",

c) § 75 - skreśla się;
4) w rozdziale V - Klasyfikacja paragrafowa wydatków pod lit. b) Pozycje - Objaśnienia:
a) § 70 otrzymuje brzmienie:

"§ 70 - Inwestycje branżowe kontynuowane.

Paragraf ten obejmuje wydatki budżetowe:

a) na bieżące finansowanie inwestycji branżowych kontynuowanych - w części dotyczącej dawnych inwestycji centralnych,

b) na finansowanie inwestycji przedsiębiorstw rolnictwa podejmowanych na podstawie decyzji prezydiów rad narodowych,

nie finansowanych wstępnie kredytem bankowym.",

b) § 71 otrzymuje brzmienie:

"§ 71 - Spłata kredytu bankowego.

Paragraf ten obejmuje wydatki budżetowe:

a) na spłatę kredytów bankowych udzielonych na inwestycje centralne rozliczone do dnia 31 grudnia 1969 r.,

b) na inwestycje przedsiębiorstw terenowych podejmowane na podstawie decyzji prezydiów rad narodowych,

finansowane wstępnie kredytem bankowym.

Nie wykorzystane na ten cel środki podlegają przelaniu na fundusze inwestycyjne zjednoczeń dla umożliwienia spłat kredytów zapadających w 1970 r.",

c) § 72 otrzymuje brzmienie:

"§ 72 - Dotacje na fundusze inwestycyjne zjednoczeń i terenowe fundusze inwestycyjne.

Paragraf ten obejmuje dotacje na uzupełnienie funduszów inwestycyjnych zjednoczeń oraz terenowych funduszów inwestycyjnych.",

d) § 73 otrzymuje brzmienie:

"§ 73 - Budownictwo inwestycyjne jednostek budżetowych.

Paragraf ten obejmuje wydatki budżetowe na kontynuowane budownictwo inwestycyjne jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, instytutów naukowo-badawczych (także na rozrachunku gospodarczym), jak również budownictwo mieszkaniowe rad narodowych oraz ewentualne dotacje na fundusze inwestycyjne jednostek budżetowych tworzone przez prezydia rad narodowych.",

e) § 75 - skreśla się,
f) § 76 otrzymuje brzmienie:

"§ 76 - Resortowe budownictwo mieszkaniowe.

Paragraf ten obejmuje wydatki budżetowe na finansowanie kontynuowanego resortowego państwowego budownictwa mieszkaniowego."

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1970 r.