Monitor Polski

M.P.1964.34.151

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 maja 1964 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 21 kwietnia 1964 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie kierunków studiów i stanowisk uzasadniających pobieranie przez pracowników z wyższym wykształceniem uposażenia według stawek "L".

Na podstawie § 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1958 r. w sprawie uposażenia lekarzy, lekarzy dentystów oraz innych pracowników z wyższym wykształceniem zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia (Dz. U. z 1958 r. Nr 74, poz. 376, z 1961 r. Nr 43, poz. 230 i z 1963 r. Nr 43, poz. 239), zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 1956 r. w sprawie kierunków studiów i stanowisk uzasadniających pobieranie przez pracowników z wyższym wykształceniem uposażenia według stawek "L" (Monitor Polski z 1957 r. Nr 29, poz. 202 i z 1963 r. Nr 94, poz. 441) wprowadza się następującą zmianę:

§ 1 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

"3. W razie zatrudnienia pracownika z wyższym wykształceniem, którego kierunek studiów lub stanowisko nie jest wymienione w ust. 1, Minister Zdrowia i Opieki Społecznej może wyrazić zgodę na zaszeregowanie danego pracownika do odpowiedniej stawki siatki "L" na uzasadniony wniosek dyrektora (kierownika) zakładu społecznego służby zdrowia".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.