Monitor Polski

M.P.1986.30.219

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 października 1986 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO I LEKKIEGO
z dnia 17 września 1986 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarowania ogumieniem trakcyjnym w jednostkach gospodarki uspołecznionej.

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. Nr 44, poz. 301, z 1956 r. Nr 54, poz. 244 i z 1971 r. Nr 12, poz. 115) i § 2 uchwały nr 185 Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1968 r. w sprawie gospodarki ogumieniem trakcyjnym (Monitor Polski Nr 29, poz. 193), w związku z § 1 ust. 1 i § 4 uchwały nr 273 Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1982 r. w sprawie zapewnienia warunków rozwoju bieżnikowania opon trakcyjnych zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego z dnia 20 grudnia 1983 r. w sprawie gospodarowania ogumieniem trakcyjnym w jednostkach gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski Nr 44, poz. 262) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się następujące minimalne ilości opon używanych, których sprzedaż lub powierzenie do usługowego bieżnikowania stanowi warunek nabycia nowych opon po cenach nie zwiększonych o narzut określony w § 1 ust. 1:

1) 50% ilości nabywanych nowych opon do samochodów osobowych, do samochodów dostawczych, do samochodów ciężarowych, autobusów i ich przyczep oraz do maszyn budowlanych do prac ziemnych i kopalnianych o średnicy wewnętrznej opony do 0,5715 m (22,5 cali),

2) 20% ilości nabywanych nowych opon do ciągników, do maszyn i urządzeń rolniczych oraz do maszyn budowlanych do prac ziemnych i kopalnianych, rozwijających maksymalną prędkość do 50 km/h, o średnicy wewnętrznej opony ponad 0,5715 m (22,5 cali),

3) 10% ilości nabywanych nowych opon do wózków przemysłowych.",

b) w ust. 2 skreśla się wyrazy "obowiązkowemu" i "corocznie",
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Jednostki gospodarki uspołecznionej odprzedające używane ogumienie nabywają prawo do kupna opon bieżnikowanych w ilości co najmniej 90% odprzedanych opon używanych, a w odniesieniu do opon do urządzeń i maszyn rolniczych - w ilości co najmniej 80% odprzedanych opon używanych.",

2) w § 3 ust. 1 pkt 5 po wyrazach "Centralny Związek Spółdzielni" skreśla się wyraz "Rolniczych".
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.