Monitor Polski

M.P.1988.7.62

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 marca 1988 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRÓW ROLNICTWA, LEŚNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ ORAZ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA
z dnia 14 stycznia 1988 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ewidencji gruntów.

Na podstawie art. 7 ust. 1 dekretu z dnia 2 lutego 1955 r. o ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 6, poz. 32) oraz art. 18 dekretu z dnia 13 czerwca 1956 r. o państwowej służbie geodezyjnej i kartograficznej (Dz. U. Nr 25, poz. 115, z 1983 r. Nr 44, poz. 200 i z 1987 r. Nr 33, poz. 180) zarządza się, co następuje:
§  1. W § 24 załącznika do zarządzenia Ministrów Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej z dnia 20 lutego 1969 r. w sprawie ewidencji gruntów (Monitor Polski Nr 11, poz. 98) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Gdy właściciel lub władający gruntem nie użytkuje działki osobiście, lecz oddał ją w posiadanie zależne, stan ten należy odnotować, podając imię i nazwisko lub nazwę oraz miejsce zamieszkania lub siedzibę posiadacza zależnego. Wpis taki może być dokonany tylko wtedy, gdy oddanie działki w posiadanie zależne nastąpiło w drodze umowy zawartej na piśmie. Nie wykazuje się dzierżawców części obszaru działki oraz linii odgraniczających te części."

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.