§ 1. - Zm.: zarządzenie w sprawie egzaminu na rzecznika patentowego.

Monitor Polski

M.P.1970.13.114

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 maja 1970 r.
§  1.
W zarządzeniu Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 7 listopada 1966 r. w sprawie egzaminu na rzecznika patentowego (Monitor Polski Nr 73, poz. 343) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 9 otrzymuje brzmienie:

"§ 9. Wyniki egzaminu pisemnego i ustnego oceniane są łącznie.";

2)
§ 11 otrzymuje brzmienie:

"§ 11. Osoba, która złożyła egzamin, otrzymuje świadectwo złożenia egzaminu. Wzór świadectwa ustala Prezes Urzędu Patentowego."