Zm.: zarządzenie w sprawie dostosowania organizacji terenowych powszechnych jednostek organizacyjnych Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do dwustopniowego podziału administracyjnego Państwa.

Monitor Polski

M.P.1978.17.58

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 maja 1978 r.

ZARZĄDZENIE
PROKURATORA GENERALNEGO POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 12 maja 1978 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie dostosowania organizacji terenowych powszechnych jednostek organizacyjnych Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do dwustopniowego podziału administracyjnego Państwa.

Na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 14 kwietnia 1967 r. o Prokuraturze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. z 1967 r. Nr 13, poz. 55, z 1974 r. Nr 50, poz. 318 i z 1975 r. Nr 16, poz. 91) zarządza się, co następuje:
W § 2 zarządzenia Prokuratora Generalnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 30 maja 1975 r. w sprawie dostosowania organizacji terenowych powszechnych jednostek organizacyjnych Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do dwustopniowego podziału administracyjnego Państwa (Monitor Polski z 1975 r. Nr 18, poz. 113, z 1976 r. Nr 38, poz. 175 i z 1977 r. Nr 17, poz. 100) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w ust. 1 dotyczącym województwa stołecznego warszawskiego w pkt 12 skreśla się wyrazy "i Ursus", a po wyrazie "Piastów" przecinek zastępuje się spójnikiem "i";
2)
w ust. 7 dotyczącym województwa ciechanowskiego
a)
pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) Prokuraturę Rejonową w Działdowie, obejmującą terytorialnym zakresem działania:

miasta - Działdowo i Lidzbark,

gminy - Działdowo, Iłowo-Osada, Lidzbark, Lubowidz, Płośnica i Rybno.",

b)
dotychczasowy pkt 2 oznacza się jako pkt 3 i nadaje się mu brzmienie:

"3) Prokuraturę Rejonową w Mławie, obejmującą terytorialnym zakresem działania:

miasta - Mława i Żuromin,

gminy - Bieżuń, Dzierzgowo, Kuczbork-Osada, Lipowiec Kościelny, Lutocin, Radzanów, Stupsk, Szreńsk, Szydłowo, Wieczfnia Kościelna, Wiśniewo i Żuromin.",

c)
dotychczasowe pkt 3 i 4 oznacza się odpowiednio jako pkt 4 i 5;
3)
w ust. 40 dotyczącym województwa suwalskiego
a)
w pkt 3 po wyrazach "miasta - Giżycko" oraz "Kruklanki" dodaje się dwukrotnie wyraz "Mikołajki",
b)
w pkt 5 skreśla się dwukrotnie użyty wyraz "Mikołajki";
4)
w ust. 42 dotyczącym województwa tarnobrzeskiego
a)
w pkt 1 skreśla się wyraz "Chrzanów",
b)
w pkt 2 skreśla się wyraz "Wilczyce",
c)
w pkt 3 skreśla się wyrazy "Charzewice" i "Krzeszów",
d)
w pkt 4 skreśla się wyrazy "Łoniów, Łubnice" oraz "i Wiśniowa", a po wyrazie "Sadowie" przecinek zastępuje się spójnikiem "i",
e)
w pkt 5 skreśla się wyrazy "Majdan Królewski";
5)
w ust. 47 dotyczącym województwa wrocławskiego
a)
w pkt 1 skreśla się wyraz "Mietków",
b)
w pkt 8 skreśla się wyrazy "Jordanów Śląski, Kondratowice",
c)
w pkt 9 skreśla się wyrazy "Gądkowice, Łozina", "Sułów" i "Zawonia",
d)
w pkt 10 skreśla się wyrazy "Krzelów, Lubiąż".
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.