Zm.: zarządzenie w sprawie dokumentacji przemiału gospodarczego zbóż i przemiału umownego.

Monitor Polski

M.P.1964.45.216

Akt jednorazowy
Wersja od: 16 lipca 1964 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRÓW PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO I SKUPU ORAZ FINANSÓW
z dnia 8 lipca 1964 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentacji przemiału gospodarczego zbóż i przemiału umownego.

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. z 1952 r. Nr 44, poz. 301 oraz z 1956 r. Nr 54, poz. 244), art. 51 ustawy z dnia 1 lipca 1958 r. o prawie budżetowym (Dz. U. Nr 45, poz. 221) oraz § 1 zarządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 1 lipca 1954 r. w sprawie przekazania Ministrowi Skupu uprawnień do wydawania przepisów o przemiale zbóż (Monitor Polski Nr A-64, poz. 833) zarządza się, co następuje:
W § 9 zarządzenia Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu oraz Ministra Finansów z dnia 25 lutego 1964 r. w sprawie dokumentacji przemiału gospodarczego zbóż i przemiału umownego (Monitor Polski Nr 19, poz. 86) wyrazy "z dniem 1 lipca 1964 r." zastępuje się wyrazami "z dniem 1 stycznia 1965 r."
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.