Monitor Polski

M.P.1964.40.188

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 czerwca 1964 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA HANDLU WEWNĘTRZNEGO I PAŃSTWOWEJ KOMISJI CEN
z dnia 27 maja 1964 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie dokonywania skupu zdecentralizowanego niektórych artykułów rolnych przez uspołecznione przedsiębiorstwa handlu detalicznego lub hurtowego oraz zakłady przemysłu gastronomicznego, garmażeryjnego i przetwórstwa spożywczego.

Na podstawie § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie zakresu działania Ministra Handlu Wewnętrznego (Dz. U. Nr 10, poz. 62 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:
§  1. W § 2 ust. 1 zarządzenia Ministra Handlu Wewnętrznego i Państwowej Komisji Cen z dnia 5 lipca 1957 r. w sprawie dokonywania skupu zdecentralizowanego niektórych artykułów rolnych przez uspołecznione przedsiębiorstwa handlu detalicznego lub hurtowego oraz zakłady przemysłu gastronomicznego, garmażeryjnego i przetwórstwa spożywczego (Monitor Polski z 1957 r. Nr 55, poz. 346, z 1959 r. Nr 32, poz. 147 i z 1960 r. Nr 16, poz. 79) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) sery twarogowe (twarogi) formowane i luzem oraz oszczypki".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.