Zm.: zarządzenie w sprawie doboru rodzin zastępczych oraz szczegółowych zasad udzielania pomocy tym rodzinom.

Monitor Polski

M.P.1983.35.199

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 września 1983 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA OŚWIATY I WYCHOWANIA
z dnia 30 września 1983 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie doboru rodzin zastępczych oraz szczegółowych zasad udzielania pomocy tym rodzinom.

Na podstawie § 2 ust. 4 i § 14 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 1979 r. w sprawie rodzin zastępczych (Dz. U. z 1979 r. Nr 4, poz. 19, z 1981 r. Nr 25, poz. 132 i z 1983 r. Nr 53, poz. 233) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 21 września 1979 r. w sprawie doboru rodzin zastępczych oraz szczegółowych zasad udzielania pomocy tym rodzinom (Monitor Polski z 1979 r. Nr 24, poz. 135 i z 1982 r. Nr 2, poz. 6) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 4 ust. 2 pkt 1 wyrazy: "200 zł" zastępuje się wyrazami: "300 zł";
2)
w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Pomoc pieniężna przysługująca dziecku umieszczonemu w rodzinie zastępczej, w której chociaż jedna z osób stanowiących tę rodzinę jest z nim spokrewniona w stopniu zobowiązującym do świadczeń alimentacyjnych na jego rzecz, wynosi od 2.200 zł do 4.400 zł miesięcznie, z tym że:

1) pomoc pieniężna w wysokości 4.400 zł miesięcznie przysługuje dziecku w rodzinie zastępczej, uzyskującej przeciętny miesięczny dochód wraz z dochodami członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym w wysokości nie wyższej niż 5.400 zł na jedną osobę;

2) pomoc pieniężna, w razie gdy dochód rodziny zastępczej przekracza 5.400 zł miesięcznie na jedną osobę w rodzinie, stanowi maksymalną stawkę 4.400 zł zmniejszoną o kwotę nadwyżki dochodu ponad 5.400 zł, przypadającą na jedną osobę w rodzinie; pomoc ta nie może być jednak niższa niż 2.200 zł miesięcznie.";

3)
w § 6 ust. 1 wyrazy: "3.800 zł" zastępuje się wyrazami: "7.000 zł";
4)
w § 8 ust. 2 wyrazy: "od 500 do 1.700 zł" zastępuje się wyrazami: "od 2.700 do 5.400 zł".
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 września 1983 r.