Zm.: zarządzenie w sprawie cen za usługi świadczone przez zakłady społeczne służby zdrowia osobom nie uprawnionym do bezpłatnych świadczeń leczniczych.

Monitor Polski

M.P.1990.34.277

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 września 1990 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 3 września 1990 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie cen za usługi świadczone przez zakłady społeczne służby zdrowia osobom nie uprawnionym do bezpłatnych świadczeń leczniczych.

Na podstawie § 2 pkt 5 lit. b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 marca 1989 r. w sprawie upoważnienia organów administracji państwowej do określania zasad opracowywania norm kosztorysowych i ich wydawania oraz ustalania niektórych cen urzędowych (Dz. U. Nr 16, poz. 86 i z 1990 r. Nr 46, poz. 272), w związku z § 1 ust. 1 pkt 1 lit. d) uchwały nr 95 Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 1990 r. w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny urzędowe (Monitor Polski Nr 25, poz. 192), zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 4 sierpnia 1989 r. w sprawie cen za usługi świadczone przez zakłady społeczne służby zdrowia osobom nie uprawnionym do bezpłatnych świadczeń leczniczych (Monitor Polski Nr 28, poz. 220 i z 1990 r. Nr 3, poz. 24) załączniki nr 1-4 otrzymują brzmienie ustalone w załącznikach nr 1 - 4 do niniejszego zarządzenia.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

CENY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ZAKŁADY SPOŁECZNE SŁUŻBY ZDROWIA W ZAKRESIE AMBULATORYJNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Lp.WyszczególnienieCena w zł
123
I. Porady i zabiegi
1Porada lekarska we wszystkich specjalnościach, z wyjątkiem porad określonych w poz. 2:
a) lekarz12.600
b) lekarz specjalista21.000
c) profesor42.000
2Porada psychiatryczna, psychologiczna, seksuologiczna21.000
3Wydanie zaświadczenia lekarskiego12.600
4Wystawienie wniosku na leczenie uzdrowiskowe21.000
5Wydanie zaświadczenia lekarskiego dla celów sądowych na podstawie badania (obdukcji)37.800
6Zastrzyk domięśniowy lub podskórny3.400
7Zastrzyk dożylny4.200
8Postawienie baniek8.400
9Pomiar ciśnienia tętniczego2.100
II. Chirurgia
1Zwykły opatrunek pierwotny lub jego zmiana:
a) opatrunek zwykły i toaleta rany12.600
b) opatrunek specjalny21.000
2Nakłucia diagnostyczne i lecznicze:
a) kaletki stawowej, powierzchniowego krwiaka, torbieli

lub ropnia

21.000
b) jamy stawowej, wodniaka jądra głębiej położonego lub

torbieli

25.200
c) jamy opłucnej lub brzusznej33.600
3Miejscowe wyłączenie układu nerwowego (blokada)25.200
4Nacięcia:
a) ropnia pojedynczego tkanek miękkich25.200
b) mnogich ropni33.600
5Zabiegi z zakresu "małej chirurgii":
a) wycinanie pojedynczych guzków33.600
b) wycinanie mnogich guzków50.400
c) inne zabiegi (np. usunięcie wrastającego paznokcia)33.600
6Zaopatrzenie chirurgiczne rany:
a) prostej21.000
b) powikłanej63.000
7Wykonanie doraźnego unieruchomienia w zwichnięciach lub złamaniach kierowanych do dalszego leczenia poza poradnią:
a) w razie urazu obejmującego drobne stawy i kości16.800
b) w razie urazu obejmującego duże stawy i kości33.600
8Założenie opatrunku (gipsowego) bez konieczności nastawienia:
a) na dłoń lub stopę21.000
b) na przedramię lub podudzie42.000
c) na całą kończynę górną lub dolną63.000
9Nastawienie zwichnięcia42.000
10Nastawienie złamania:
a) prostego42.000
b) powikłanego84.000
11Zdjęcie opatrunku gipsowego12.600
12Badania z użyciem aparatury pomiarowej (np. oscylometria, ultrasonografia, rektoskopia)42.000
III. Urologia
1Cystoskopia, uretroskopia25.200
2Chromocystoskopia33.600
3Płukanie pęcherza moczowego25.200
4Zmiana cewnika8.400
5Odprowadzenie uwięźniętego napletka8.400
6Jednorazowy zabieg rozszerzenia cewki moczowej21.000
7Nadłonowa punkcja pęcherza moczowego25.200
8Pobranie wycinka z pęcherza moczowego przez cystoskop37.800
9Pobranie wycinka z zewnętrznych narządów płciowych12.600
10Elektrokoagulacja zewnętrzna21.000
11Wykonanie dializy, w tym koszt aparatu jednorazowego użytku415.800
IV. Ginekologia
1Badanie cytologiczne12.600
2Badanie cytohormonalne cyklu42.000
3Drobne zabiegi:
a) założenie krążka, tamponu itp. lub płukanie, pędzlowanie, przyżeganie chemiczne8.400
b) elektrokoagulacja i podobne52.500
4Przedmuchiwanie jajowodów42.000
5Usunięcie polipa z próbnym wyłyżeczkowaniem szyjki i jamy macicy58.800
6Próbne wyłyżeczkowanie jamy macicy50.400
7Przerwanie ciąży147.000
8Założenie spirali wewnątrzmacicznej54.600
9Biopsja jamy macicy:
a) biopsja rysowa29.400
b) pobranie wycinka16.800
10Pobranie i badanie histopatologiczne wycinka33.600
11Badanie flory bakteryjnej pochwy, stopnia czystości, na obecność rzęsistka lub drożdżaków29.400
12Rozszerzenie szyjki macicy29.400
13Skaryfikacja pęcherzyków Nabota12.600
V. Laryngologia
1Badanie akumetryczne słuchu25.200
2Badanie audiologiczne słuchu25.200
3Płukanie uszu4.200
4Przedmuchiwanie trąbek słuchowych:
a) balonem Politzera8.400
b) kateteryzacja trąbek12.600
5Usunięcie ciała obcego:
a) z ucha12.600
b) z nosa i gardła22.000
c) z krtani33.600
6Punkcja jednej zatoki szczękowej12.600
7Panacenteza21.000
8Inhalacje6.300
9Założenie przedniej tamponady nosa12.600
10Usunięcie tamponady nosa6.300
11Nacięcie ropnia:
a) ucha zewnętrznego10.500
b) języka14.700
c) okołomigdałkowego22.000
d) poszerzenie ujścia ropnia okołomigdałkowego6.300
e) przegrody nosa21.000
12Wlewki krtaniowe8.400
13Opatrunek uszny z lekiem10.500
14Badanie pobudliwości błędników testem cieplnym Hallpika33.600
15Wymiana i oczyszczenie rurki trachetomijnej16.800
16Usunięcie polipów:
a) z krtani52.500
b) z ucha58.800
17Badanie audiometryczne21.000
VI. Okulistyka
1Badanie dna oka6.300
2Badanie refrakcji w połączeniu z dobieraniem szkieł8.400
3Zgłębnikowanie i płukanie dróg łzowych8.400
4Zastrzyk pozagałkowy10.500
5Zastrzyk podspojówkowy4.200
6Usunięcie ciała obcego:
a) ze spojówki4.200
b) z rogówki8.400
7Usunięcie gradówki31.500
8Badanie pola widzenia10.500
9Mierzenie ciśnienia wewnątrzgałkowego4.200
VII. Inne badania
1Badanie elektroencefalograficzne (EEG)23.100
2Badanie elektrokardiograficzne (EKG)10.500
3Sigmoidoskopia36.000
4Gastrofiberoskopia32.000
VIII. Zabiegi fizykoterapeutyczne i kinezyterapeutyczne:
1Naświetlanie lampą solux, lampą kwarcową, lampą polono do 15 min.2.100
2Zabiegi promieniowaniem podczerwonym i ultrafioletowym do 15 min.3.300
3Zabiegi elektroterapeutyczne: galwanizacja, galwanostymulacja, elektrodiagnostyka, jontoforeza do 15 min.3.500
4Ultradźwięki do 15 min.4.900
5Diatermia krótkofalowa do 15 min.3.300
6Zabiegi prądem diadynamicznym, interferencyjnym, amplipuls, terapuls, mikrofale itp. do 15 min.3.300
7Masaż klasyczny:
a) całkowity8.400
b) częściowy1.100 – 7.400
8Kinezyterapia indywidualna do 15 min.2.800
9Inne zabiegi, np. masaż wirowy, masaż podwodny itp.8.400
IX. Badania laboratoryjne
1Badanie ogólne moczu5.200
2Badanie moczu na cukier i aceton3.100
3Próba Addisa lub Hamburgera4.600
4OB3.900
5Morfologia krwi8.300
6Leukocytoza z rozmazem6.400
7Leukocytoza bez rozmazu4.100
8Płytki krwi6.400
9Retikulocyty6.400
10Mielogram (bez pobrania)25.800
11Grupa krwi (+ Rh)10.100
12Czas krwawienia i krzepnięcia4.200
13Czas protrombinowy5.500
14Glukoza we krwi (każde oznaczenie)3.700
15Mocznik (surowica lub mocz)6.900
16Kreatynina (surowica lub mocz)5.500
17Kwas moczowy (surowica lub mocz)6.400
18Białko całkowite lub albuminy5.500
19Elektroforeza białek surowicy16.600
20Cholesterol całkowity5.500
21HDL-cholesterol6.400
22Trójglicerydy6.900
23Bilirubina całkowita6.400
24Próba tymolowa4.600
25Na i K (surowica lub mocz)6.400
26Wapń (surowica lub mocz)4.600
27Chlorki (surowica lub mocz)4.600
28Fosforany (surowica lub mocz)4.600
29Żelazo w surowicy5.500
30Żelazo + całkowita zdolność wiązania żelaza7.400
31Badanie równowagi kwasowo-zasadowej5.700
32Osmolalność (surowica lub mocz)5.500
33Aminotransferaza AST lub ALT7.400
34Fosfataza alkaliczna6.900
35Kwaśna fosfataza6.900
36Kwaśna fosfataza sterczowa6.900
37Gammaglutamylotranspeptydaza7.400
38Dehydrogenaza mleczanowa8.700
39Dehydrogenaza hydrosymaślanu8.700
40Esteraza cholinowa (ilościowo)8.700
41Kinaza kreatynowa CK10.100
42Kinaza kreatynowa – izoenzym MB25.800
43a-amylaza (surowica lub mocz)6.400
4417-ketosterydy4.600
4517-dezoksysterydy11.000
46Kwas wanilinomigdałowy (VMA)8.300
47ASO6.400
48Czynnik reumatoidalny (test lateksowy)5.500
49Badanie plwociny ogólne6.100
50Badanie kału ogólne5.300
51Badanie kału na pasożyty9.100
52Badanie kału na krew utajnioną4.200
53Badanie nasienia9.100
54Treść żołądkowa – gastrotest5.300
55Test ciążowy13.100
Badania bakteriologiczne i serologiczne
56Bakteriologiczne badanie materiałów klinicznych (plwocina, ropa, mocz, kał, wymazy z gardła, ucha, narządów moczowo-płciowych, inne) wraz z prostą identyfikacją wyizolowanych drobnoustrojów6.700 – 13.500
57Bakteriologiczne badanie krwi i płynu mózgowo-rdzeniowego (przy użyciu handlowych zestawów)13.500 – 22.500
58Bakteriologiczne badania specjalistyczne (bakterie beztlenowe, inne bakterie wymagające szczególnych warunków wzrostowych wraz z identyfikacją wyizolowanych tzw. "trudnych" bakterii)67.500 – 112.500
59Badania mykologiczne bez szczegółowej identyfikacji grzyba4.500
60Badania mykologiczne wraz z identyfikacją grzyba22.500
61Badania wrażliwości jednego szczepu bakteryjnego na 1 antybiotyk500
62Badanie jałowości jednego materiału1.300
63Kontrola sporotestów600
64Odczyn immunofluorescencji pośredniej przy użyciu zestawów produkcji krajowej (np. toksoplazmoza)7.200
65Odczyn immunofluorescencji bezpośredniej lub pośredniej z użyciem odczynników z importu (np. Chlamydia trachomatis)27.000
66Odczyn aglutynacyjny z badaną surowicą i jednym antygenem (w zależności od ceny antygenu)2.250 – 4.500
67Odczyn aglutynacyjny z badanym szczepem bakteryjnym i jedną surowicą do typowania (w zależności od ceny surowicy)1.800 – 4.500
68Odczyn precypitacji w żelu agarowym jednej surowicy z jednym antygenem4.500
69Odczyn wiązania dopełniacza z jednym antygenem i jedną surowicą22.500
70Próba AIDS30.000
X. Radiologia
1Zdjęcie klatki piersiowej AP (przednio-tylne)16.800
2Zdjęcie klatki piersiowej (dzieci do lat 6)14.700
3Boczne zdjęcie klatki piersiowej8.400
4Zdjęcie klatki piersiowej z barytem25.200
5Zdjęcie klatki piersiowej z barytem (dzieci do lat 6)23.100
6Badanie tarczycy25.200
7Badanie przełyku21.000
8Badanie żołądka i dwunastnicy42.000
9Badanie jelita cienkiego71.400
10Badanie wyrostka robaczkowego31.500
11Zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej16.800
12Cholecystografia29.400
13Cholangografia58.800
14Badanie ciąży14.700
15Salpingografia HSG44.100
16Urografia71.400
17Urografia minutowa105.000
18Zdjęcie czaszki16.800
19Zdjęcie celowane siodełka tureckiego12.600
20Zdjęcie oczodołu14.700
21Zdjęcie zatok10.500
22Zdjęcie żuchwy14.700
23Zdjęcie stawów żuchwowych18.900
24Zdjęcie łuków jarzmowych14.700
25Zdjęcie kości nosowej6.300
26Zdjęcie nosogardła10.500
27Zdjęcie zgryzowe10.500
28Zdjęcie kanałów nerwów wzrokowych14.700
29Zdjęcie uszu (dzieci do lat 14)21.000
30Zdjęcie zęba4.200
31Badanie ślinianki12.600
32Zdjęcie kręgosłupa szyjnego16.800
33Zdjęcie kręgosłupa piersiowego21.000
34Zdjęcie kręgosłupa lędźwiowego23.100
35Zdjęcie kręgu szczytowego i obrotowego16.800
36Zdjęcie kości ogonowej16.800
37Zdjęcie miednicy małej12.600
38Zdjęcie kręgosłupa AP (przednio-tylne)21.000
39Zdjęcie stawów krzyżowo-biodrowych12.600
40Zdjęcie stawów biodrowych16.800
41Zdjęcie stawów biodrowych (dzieci do lat 14)14.700
42Zdjęcie kości krzyżowej16.800
43Zdjęcie żeber14.700
44Zdjęcie mostka21.000
45Zdjęcie podżebrza12.600
46Zdjęcie obojczyka12.600
47Zdjęcie stawu mostkowo-obojczykowego16.800
48Zdjęcie stawu barkowego14.700
49Zdjęcie kości ramieniowej16.800
50Zdjęcie stawu łokciowego18.900
51Zdjęcie przedramienia14.700
52Zdjęcie nadgarstka12.600
53Zdjęcie stóp lub dłoni16.800
54Zdjęcie palca6.300
55Zdjęcie łopatki16.800
56Zdjęcie kości udowej23.100
57Zdjęcie kolan21.000
58Zdjęcie kości podudzia21.000
59Zdjęcie stawów skokowych16.800
60Zdjęcie kości piętowej14.700
61Ultrasonografia wątroby, trzustki, woreczka żółciowego60.900
62Ultrasonografia tarczycy37.800
63Ultrasonografia nerki31.500
64Ultrasonografia układu moczowego58.800
65Ultrasonografia jamy brzusznej86.100
66Tomografia klasyczna płuc33.900
67Tomografia klasyczna serca36.400
68Tomografia klasyczna klatki piersiowej54.600
69Tomografia klasyczna uszu27.300
70Tomografia klasyczna głowy61.200
71Tomografia klasyczna krtani22.800
72Tomografia klasyczna szyi32.900
73Tomografia komputerowa płuc525.000
74Tomografia komputerowa serca560.000
75Tomografia komputerowa klatki piersiowej840.000
76Tomografia komputerowa uszu420.000
77Tomografia komputerowa głowy945.000
78Tomografia komputerowa krtani350.000
79Tomografia komputerowa szyi507.500
80Określenie wieku szkieletowego10.500
81Mammografia46.200
82Galaktografia po mammografii21.000

ZAŁĄCZNIK Nr  2

CENY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ZAKŁADY SPOŁECZNE SŁUŻBY ZDROWIA W ZAKRESIE STOMATOLOGII

Lp.Rodzaj usługiCena w zł
123
I. Stomatologia
1Porada lekarska wraz z badaniem stomatologicznym6.300
2Wydanie orzeczenia lekarskiego6.300
II. Stomatologia zachowawcza
3Leczenie próchnicy powierzchniowej lub nadwrażliwości zęba8.400
4Leczenie próchnicy średniej i głębokiej lub innych ubytków zęba bez znieczulenia12.600
5Leczenie próchnicy średniej i głębokiej lub innych ubytków zęba w znieczuleniu16.800
6Leczenie zęba z chorą miazgą21.000
7Leczenie zęba z chorą miazgą w znieczuleniu23.100
8Leczenie zgorzeli miazgi29.400
9Usunięcie złogów nazębnych10.500
10Leczenie stanów zapalnych błony śluzowej jamy ustnej (wizyta)10.500
11Leczenie chorób przyzębia10.500
12Powtórne leczenie zęba martwego; Evikrol (masy kompozycyjne)29.400
13Leczenie próchnicy powierzchniowej16.800
14Leczenie próchnicy średniej lub głębokiej18.900
15Leczenie zęba z chorą miazgą25.200
16Leczenie zęba z chorą miazgą w znieczuleniu29.400
17Leczenie zgorzeli miazgi29.400
18Powtórne leczenie zęba martwego29.400
19Odtworzenie nadłamanego zęba (ubytek IV klasy)29.400
20Leczenie zgorzeli miazgi z odtworzeniem nadłamanego zęba (ubytek IV klasy)46.200
III. Chirurgia stomatologiczna
21Usunięcie zęba bez znieczulenia8.400
22Usunięcie zęba w znieczuleniu12.600
23Usunięcie zęba z dłutowaniem25.200
24Operacyjne usunięcie zęba zatrzymanego29.400
25Plastyka wyrostka zębodołowego23.100
26Plastyka tkanek miękkich jamy ustnej16.800
27Zabieg zamknięcia (połączenia) jamy ustnej z zatoką szczękową27.300
28Resekcja wierzchołka korzenia zęba29.400
29Opatrunek chirurgiczny8.400
30Szycie rany8.400
31Nacięcie ropnia8.400
32Operacja torbieli25.200
33Leczenie chirurgiczne przyzębia29.400
34Tymczasowe unieruchomienie złamanych szczęk10.500
35Unieruchomienie złamanej szczęki z zastosowaniem szyny21.000
36Wykonanie krótkotrwałego znieczulenia ogólnego (narkoza) przez anestezjologa63.000
IV. Protetyka stomatologiczna*)
37Korona metalowa lana29.400
38Korona metalowa lana olicowana tworzywem sztucznym42.000
39Korona z masy żywicznej29.400
40Element mostu ze stali lub tworzywa sztucznego bądź przerzut lub pazur i lane klamry25.200
41Łączenie koron12.600
42Element metalowy w protezie stałej olicowany tworzywem sztucznym33.600
43Wkład dokorzeniowy metalowy lany (bez kosztu metali szlachetnych)26.950
44Przerzut w protezie:
a) lany42.000
b) doginany21.000
45Proteza szkieletowa336.000
46Proteza ruchoma:
a) częściowa uzupełniająca brak do 3 zębów75.600
b) częściowa uzupełniająca brak powyżej 3 zębów147.000
c) całkowita + łyżka indywidualna168.000
47Naprawa pojedynczego uszkodzenia protezy ruchomej12.600
48Każdy element dodatkowy przy naprawie protezy ruchomej (dostawienie zęba lub klamry)4.200
49Podścielenie protezy ruchomej12.600
50Odtworzenie licówki masą żywiczną10.500
51Osadzenie korony6.300
52Zdjęcie korony pojedynczej lub w moście8.400
53Zdjęcie korony pojedynczej z lanym elementem12.600
54Korekta pracy protetycznej8.400
V. Ortodoncja*)
55Korekta zgryzu, spiłowanie guzków zębów mlecznych8.400
56Płytka przedsionkowa29.400
57Półpłytka przedsionkowa29.400
58Krążek do nosa12.600
59Płytka podniebienna (ćwiczebna)35.700
60Płytka Schwarza84.000
61Płytka Schwarza ze śrubą105.000
62Aparat blokowy126.000
63Aparat blokowy ze śrubą147.000
64Aparat Klammta ze śrubą147.000
65Aparat elastyczny (Pfyffera)147.000
66Aparat metalowy stały336.000
67Korona ortodontyczna29.400
68Naprawa pęknięcia aparatu akrylowego12.600
69Wymiana uszkodzonej klamry bądź łuku w aparacie18.900
70Kapa z równią pochyłą33.600
71Funda – kapa na brodę25.200
72Kapa z równią pochyłą natychmiastową29.400
73Okresowa kontrola aparatu z ewentualnym jego uzupełnieniem21.000
74Okresowa kontrola leczenia bez aparatu ortodontycznego10.500
75Proteza ortodontyczna ze śrubą147.000
76Proteza dziecięca126.000
77Modyfikacja aparatu klasycznego (kwota doliczana do aparatu typowego)23.100
78Dodatkowa śruba12.600
79Wykonanie modeli kontrolnych8.400
80Porada10.500
*) Cena jest wyższa o 50%;

a) za naprawę ekspresową w ciągu 4 godzin,

b) za wykonanie ekspresowe protezy w ciągu 3 dni.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

CENY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ZAKŁADY SPOŁECZNE SŁUŻBY ZDROWIA W ZAKRESIE POMOCY DORAŹNEJ I ZA PRZEWOZY CHORYCH

Lp.Rodzaj usługiCena w zł
123
1Za pomoc doraźną udzieloną poza ambulatorium pomocy doraźnej (stacją pogotowia ratunkowego):
1) w granicach miasta będącego siedzibą stacji42.000
2) poza granicami miasta będącego siedzibą stacji, jeżeli:
a) trasa przejazdu karetki sanitarnej, licząc od stacji

i z powrotem do stacji, nie przekracza 20 km

58.800
b) trasa przejazdu karetki sanitarnej, licząc od stacji

i z powrotem do stacji, przekracza 20 km

84.000
2Za przewóz chorego karetką sanitarną:
1) w granicach miasta będącego siedzibą stacji – ryczałt12.600
2) poza granicami miasta będącego siedzibą stacji, jeżeli:
a) trasa przejazdu karetki sanitarnej, licząc od stacji

i z powrotem do stacji, nie przekracza 20 km

29.400
b) trasa przejazdu karetki sanitarnej, licząc od stacji

i z powrotem do stacji, przekracza 20 km

50.400
3Za przewóz chorego samolotem sanitarnym pobiera się 700 zł za każdy kilometr drogi przebytej przez samolot, licząc odległość tam i z powrotem, a ponadto należność za przewóz chorego karetką.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

ZRYCZAŁTOWANE CENY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ZAKŁADY SPOŁECZNE SŁUŻBY ZDROWIA W ZAKRESIE OPIEKI STACJONARNEJ - ZA KAŻDY DZIEŃ POBYTU

Lp.WyszczególnienieCena w zł
123
1W szpitalach terenowych ogólnych, specjalistycznych i innych84.000
2W szpitalach klinicznych i w części klinicznej jednostek badawczo-rozwojowych126.000
3W sanatoriach rehabilitacyjnych42.000