Zm.: zarządzenie w sprawie cen, warunków i trybu sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych.

Monitor Polski

M.P.1985.9.80

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 maja 1985 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
z dnia 10 kwietnia 1985 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie cen, warunków i trybu sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych.

Na podstawie art. 5 i 8 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych oraz uporządkowaniu niektórych spraw związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej i osadnictwa rolnego (Dz. U. Nr 17, poz. 71, z 1963 r. Nr 28, poz. 168, z 1968 r. Nr 3, poz. 6 i z 1971 r. Nr 27, poz. 250) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 września 1982 r. w sprawie cen, warunków i trybu sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych (Monitor Polski Nr 23, poz. 205) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 ust. 4, § 10 oraz § 12 użyte w odpowiednim przypadku wyrazy "naczelnik gminy" zastępuje się użytymi w tym samym przypadku wyrazami "terenowy organ administracji państwowej o właściwości szczególnej do spraw gospodarki ziemią stopnia podstawowego",
2)
§ 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Rodzaj i klasę gruntów, o których mowa w § 2, ustala się według przepisów w sprawie klasyfikacji gruntów, a okręg podatkowy - według zasad określonych w przepisach o podatku rolnym.";

3)
§ 9 otrzymuje brzmienie:

"§ 9. W indywidualnych wypadkach, zasługujących na szczególne uwzględnienie, terenowy organ administracji państwowej o właściwości szczególnej do spraw gospodarki ziemią stopnia podstawowego może:

1) obniżyć cenę nieruchomości do 50%; dalsza obniżka ceny może nastąpić za zgodą terenowego organu administracji państwowej o właściwości szczególnej do spraw gospodarki ziemią stopnia wojewódzkiego,

2) zwolnić całkowicie lub częściowo od wpłat wymaganych przy zawarciu umowy sprzedaży,

3) przedłużyć okres spłaty rat do 40 lat oraz okres karencji do 7 lat.";

4)
w § 12 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) w drodze decyzji ustala kandydatów na nabywców nieruchomości po zasięgnięciu opinii kółka rolniczego, a jeśli w danej wsi nie ma takiej organizacji - zebrania wiejskiego; opinia nie jest wymagana, jeżeli nabywcą jest dzierżawca, któremu przysługuje prawo pierwokupu, lub społeczna albo spółdzielcza organizacja rolnicza użytkująca nieruchomość",

5)
§ 15 skreśla się,
6)
załącznik do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
W sprawach, w których przed wejściem w życie niniejszego zarządzenia zapadły ostateczne decyzje o ustaleniu kandydata na nabywcę nieruchomości, cenę nieruchomości ustala się według zasad, jakie obowiązywały przy sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych przed dniem 1 stycznia 1985 r.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STAWKI SZACUNKOWE JEDNEGO HEKTARA GRUNTÓW

1) grunty orne
Okręg podatkowyStawki szacunkowe 1 ha w klasach, wyrażone w kwintalach żyta
IIIIIIaIIIbIVaIVbVVIRZVI
I145132118100806035158
II126115103 86705230125
III110100 90 75604525101
IV 94 85 76 64503820 61

2) użytki zielone

Okręg podatkowyStawki szacunkowe 1 ha w klasach, wyrażone w kwintalach żyta
IIIIIIIVVVIRZVI
I145118936735135
II126103805830103
III11090705025 81
IV 94 76604320 51