Zm.: zarządzenie w sprawie całkowitego lub częściowego zwolnienia od opłaty skarbowej niektórych grup osób lub niektórych przedmiotów tej opłaty.

Monitor Polski

M.P.1966.29.152

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 czerwca 1966 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 14 czerwca 1966 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie całkowitego lub częściowego zwolnienia od opłaty skarbowej niektórych grup osób lub niektórych przedmiotów tej opłaty.

Na podstawie art. 1 ust. 4 ustawy z dnia 13 grudnia 1957 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 1958 r. Nr 1, poz. 1 i z 1964 r. Nr 41, poz. 277) zarządza się, co następuje:
W § 4 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 1958 r. w sprawie całkowitego lub częściowego zwolnienia od opłaty skarbowej niektórych grup osób lub niektórych przedmiotów tej opłaty (Monitor Polski z 1958 r. Nr 53, poz. 311, z 1959 r. Nr 24, poz. 109 i Nr 61, poz. 304, z 1960 r. Nr 29, poz. 135 i Nr 82, poz. 374, z 1961 r. Nr 90, poz. 380, z 1962 r. Nr 38, poz. 182, Nr 53, poz. 256 i Nr 89, poz. 419 oraz z 1963 r. Nr 43, poz. 211) dodaje się ustęp 11 w brzmieniu:

"11. Opłatę skarbową za zezwolenie (koncesję) uprawniające do prowadzenia przedsiębiorstwa sposobem rzemieślniczym, nie wyłączając przedsiębiorstw budowlanych, pobiera się w obniżonej wysokości, jeżeli siedziba przedsiębiorstwa będzie znajdować się:

a) na terenie gromady 75 zł,

b) w innej miejscowości 150 zł."

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem pierwszym następnego miesiąca po ogłoszeniu.