Monitor Polski

M.P.1962.53.256

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 lipca 1962 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 25 czerwca 1962 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie całkowitego lub częściowego zwolnienia od opłaty skarbowej niektórych grup osób lub niektórych przedmiotów tej opłaty.

Na podstawie art. 1 ust. 4 ustawy z dnia 13 grudnia 1957 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 1958 r. Nr 1, poz. 1) zarządza się, co następuje:
§  1. W § 1 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 1958 r. w sprawie całkowitego lub częściowego zwolnienia od opłaty skarbowej niektórych grup osób lub niektórych przedmiotów tej opłaty (Monitor Polski z 1958 r. Nr 53, poz. 311, z 1959 r. Nr 24, poz. 109 i Nr 61, poz. 304, z 1960 r. Nr 29, poz. 135 i Nr 82, poz. 374, z 1961 r. Nr 90, poz. 380 i z 1962 r. Nr 38, poz. 182) dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) w sprawach zezwoleń dewizowych."

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.