Zm.: zarządzenie w sprawie branżowych warunków dostawy piwa.

Monitor Polski

M.P.1963.15.89

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 lutego 1963 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO I SKUPU
z dnia 19 lutego 1963 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie branżowych warunków dostawy piwa.

Na podstawie art. 3 ust. 2 dekretu z dnia 16 maja 1956 r. o umowach dostawy pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej (Dz. U. Nr 16, poz. 87) zarządza się, co następuje:
W branżowych warunkach dostawy piwa, obowiązujących w obrocie krajowym, stanowiących załącznik do zarządzenia Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 29 marca 1960 r. w sprawie branżowych warunków dostawy piwa (Monitor Polski Nr 35, poz. 175), wprowadza się następujące zmiany:

w § 19 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"Przy dostawie dla odbiorcy detalicznego dostawca obowiązany jest wyładować towar i dostarczyć go do pomieszczeń wskazanych przez detalistę."

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.