Monitor Polski

M.P.1982.20.180

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 sierpnia 1982 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA - KIEROWNIKA URZĘDU GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 9 sierpnia 1982 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie bliższego określenia tytułów nadawanych absolwentom wyższych szkół morskich.

Na podstawie art. 44 ust. 4 ustawy z dnia 5 listopada 1958 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 1973 r. Nr 32, poz. 191) zarządza się, co następuje:
§  1. W § 1 zarządzenia Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 18 kwietnia 1979 r. w sprawie bliższego określenia tytułów nadawanych absolwentom wyższych szkół morskich (Monitor Polski Nr 13, poz. 75) w tabeli dodaje się lp. 6 w brzmieniu:
Lp.Kierunek studiówSpecjalnośćTytuł
"6transporteksploatacja portówmagister inżynier transportu w zakresie eksploatacji portów lub inżynier transportu w zakresie eksploatacji portów"
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.