Monitor Polski

M.P.1968.31.213

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 lipca 1968 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I SZTUKI
z dnia 8 lipca 1968 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie akceptowania danych wyjściowych do projektowania (założeń inwestycji) i zatwierdzania projektów wstępnych niektórych inwestycji realizowanych w planach terenowych.

Na podstawie § 33 ust. 4 zarządzenia Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów i Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 30 lipca 1965 r. w sprawie projektowania inwestycji (Monitor Polski z 1965 r. Nr 45, poz. 253 i z 1967 r. Nr 58, poz. 279) zarządza się, co następuje:
§  1. W § 1 zarządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 2 kwietnia 1966 r. w sprawie akceptowania danych wyjściowych do projektowania (założeń inwestycji) i zatwierdzania projektów wstępnych niektórych inwestycji, realizowanych w planach terenowych (Monitor Polski Nr 19, poz. 107) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) rozbudowy, przebudowy, adaptacji i modernizacji w połączeniu z remontami kapitalnymi istniejących obiektów, wymienionych w pkt 1, jeśli koszt robót przekracza 5.000.000 zł, a dla obiektów wyposażonych w mechaniczne i elektryczne urządzenia sceny - 1.000.000 zł w cenach 1966 r."

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.