Monitor Polski

M.P.1963.82.398

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 listopada 1963 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA GÓRNICTWA I ENERGETYKI
z dnia 21 września 1963 r.
zmieniające zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 29 listopada 1954 r. w sprawie obliczania zużycia węgla i koksu do ogrzewania budynków mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej.

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 1962 r. o gospodarce paliwowo-energetycznej (Dz. U. Nr 32, poz. 150) zarządza się, co następuje:
§  1. W "Instrukcji w sprawie obliczania zużycia węgla i koksu do ogrzewania budynków", stanowiącej załącznik do zarządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 29 listopada 1954 r. w sprawie obliczania zużycia węgla i koksu do ogrzewania budynków mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej (Monitor Polski z 1954 r. Nr 119, poz. 1678, z 1955 r. Nr 40, poz. 389, z 1957 r. Nr 83, poz. 499 i z 1963 r. Nr 68, poz. 341), § 2 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

"1. Ogrzewanie budynków mieszkalnych, biurowych, hoteli, szkół, teatrów i kin w okresie od 15 października do 15 kwietnia może być w zasadzie rozpoczęte, jeśli temperatura zewnętrzna o godz. 21 w ciągu trzech kolejnych dni jest niższa niż +10°C. Ogrzewanie należy przerwać, gdy temperatura zewnętrzna o godz. 21 w ciągu dwóch kolejnych dni jest wyższa od +10°C. Kontrolę prawidłowego stosowania powyższych zasad sprawują prezydia właściwych powiatowych (miejskich) rad narodowych. Decyzję ustalającą pierwszy dzień ogrzewania w sezonie ogrzewczym podejmuje prezydium wojewódzkiej rady narodowej na wniosek prezydium właściwej powiatowej (miejskiej) rady narodowej."

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.