Zm.: zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 31 grudnia 1957 r. w sprawie oznaczania artykułów wprowadzanych do obrotu.

Monitor Polski

M.P.1961.63.273

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 sierpnia 1961 r.

ZARZĄDZENIE Nr 158
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 9 sierpnia 1961 r.
zmieniające zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 31 grudnia 1957 r. w sprawie oznaczania artykułów wprowadzanych do obrotu.

Na podstawie art. 1 i art. 3 ust. 1 pkt 1 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. z 1952 r. Nr 44, poz. 301 i z 1956 r. Nr 54, poz. 244) oraz w związku z § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1956 r. w sprawie określenia organów administracji państwowej, na które przechodzą niektóre uprawnienia Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i jej Przewodniczącego (Dz. U. Nr 58, poz. 270), zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 31 grudnia 1957 r. w sprawie oznaczania artykułów wprowadzanych do obrotu (Monitor Polski z 1958 r. Nr 6, poz. 26 i Nr 19, poz. 123) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1:
a)
w ust. 1 po wyrazach "przedsiębiorstwa przemysłowe" skreśla się "i", stawia się przecinek i dodaje się wyrazy "inne przedsiębiorstwa prowadzące działalność przemysłową (wytwórczą, przetwórczą)", a po wyrazie "rzemieślników" dodaje się wyrazy "oraz osoby trudniące się przemysłem domowym",
b)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"1. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do przedsiębiorstw, które artykuły paczkują lub dokonują ich rozlewu albo wprowadzają do obrotu artykuły pochodzenia zagranicznego, w szczególności z importu lub ze skupu od ludności, bądź artykuły przeznaczone początkowo na eksport lub pochodzące z instytucji zajmujących się eksportem wewnętrznym. Obowiązek oznaczenia nie dotyczy skupowanych od ludności artykułów spożywczych pochodzenia zagranicznego w oryginalnych opakowaniach.",

c)
dodaje się nowe ust. 5 i 6 w brzmieniu:

"5. Odbiorcy, którzy przyjmą od jednostek wymienionych w ust. 1 i 2 do sprzedaży artykuły bez oznaczeń lub z częściowymi oznaczeniami, obowiązani są do dokonania oznaczeń zastępczych lub uzupełnienia oznaczeń przewidzianych przepisami zarządzenia. Jeżeli jednostki wymienione w ust. 1 i 2 zostały zwolnione od obowiązku stosowania niektórych oznaczeń (§ 2 ust. 2) obowiązek dokonania oznaczeń zastępczych lub uzupełnienia oznaczeń odnosi się tylko do tych oznaczeń, od których jednostki te nie zostały zwolnione.

6. Przedsiębiorstwa handlowe obowiązane są oznaczać ceną detaliczną artykuły nie posiadające takiego oznaczenia również w przypadku, gdy właściwe jednostki wymienione w ust. 1 lub 2 zostały zwolnione od tego obowiązku.";

2)
w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Zwolnień, o których mowa w ust. 2, może udzielać prywatnym przedsiębiorstwom przemysłowym i innym przedsiębiorstwom prywatnym, prowadzącym działalność przemysłową, rzemieślnikom oraz osobom trudniącym się przemysłem domowym - Przewodniczący Komitetu Drobnej Wytwórczości w porozumieniu z Ministrem Handlu Wewnętrznego, a prywatnym przedsiębiorstwom handlowym - Minister Handlu Wewnętrznego.";

3)
po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:

"§ 4a. Wprowadzanie do obrotu przez jednostki wymienione w § 1 oraz sprzedaż artykułów bez oznaczeń przewidzianych przepisami niniejszego zarządzenia lub zarządzeń na jego podstawie wydanych - są zabronione."

Jednostki handlowe, które są w posiadaniu artykułów bez oznaczeń lub z częściowymi oznaczeniami, obowiązane są dokonać oznaczeń zastępczych w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.