Monitor Polski

M.P.1959.63.325

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 lipca 1959 r.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI PLANOWANIA PRZY RADZIE MINISTRÓW
z dnia 9 lipca 1959 r.
zmieniające zarządzenie Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów w sprawie zbytu wyrobów przemysłu terenowego w 1959 r.

Na podstawie art. 1 i art. 3 ust. 1 pkt 1 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. z 1952 r. Nr 44, poz. 301 i z 1956 r. Nr 54, poz. 244) oraz § 2 uchwały nr 170 Rady Ministrów z dnia 10 maja 1957 r. w sprawie zbytu wyrobów niektórych jednostek organizacyjnych przemysłu terenowego (Monitor Polski Nr 51, poz. 318), w związku z § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1956 r. w sprawie określenia organów administracji państwowej, na które przechodzą niektóre uprawnienia Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i jej Przewodniczącego (Dz. U. Nr 58, poz. 270), oraz § 1 zarządzenia nr 21 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lutego 1959 r. w sprawie zlecenia Przewodniczącemu Komisji Planowania przy Radzie Ministrów czasowego wykonywania niektórych uprawnień Prezesa Rady Ministrów (Monitor Polski Nr 17, poz. 73) zarządza się, co następuje:
§  1. W części B załącznika do zarządzenia Przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów z dnia 30 grudnia 1958 r. w sprawie zbytu wyrobów przemysłu terenowego w 1959 r. (Monitor Polski z 1959 r. Nr 2, poz. 6) skreśla się pkt 2 "Włosianka krawiecka wytwarzana z włosia końskiego, steelonu i podobnych surowców zastępczych - Centralny Zarząd Hurtu Tekstylnego".
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.