Monitor Polski

M.P.1961.15.82

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1961 r.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU BUDOWNICTWA, URBANISTYKI I ARCHITEKTURY
z dnia 31 grudnia 1960 r.
zmieniające zarządzenie Prezesa Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury z dnia 29 lutego 1960 r. w sprawie zasad planowania i tworzenia funduszu płac z biurach (samodzielnych pracowniach) projektów.

Na podstawie § 3 uchwały nr 231 Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1958 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników państwowych biur (samodzielnych pracowni) projektów (Monitor Polski Nr 52, poz. 307) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu Prezesa Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury z dnia 29 lutego 1960 r. w sprawie zasad planowania i tworzenia funduszu płac z biurach (samodzielnych pracowniach) projektów (Monitor Polski Nr 27, poz. 129) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Ustalony w planie rocznym fundusz płac pracowników kierownictwa, administracji i obsługi dzieli się na fundusz płac zasadniczych i fundusz premiowy zgodnie z przepisami § 3 ust. 2 zasad wynagradzania pracowników biur (samodzielnych pracowni) projektów, stanowiących załącznik do uchwały nr 231 Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1958 r. (Monitor Polski Nr 52, poz. 307). Fundusz płac orzecznictwa przeznaczony jest w całości na pokrycie płac zasadniczych.";

2) w § 5 dodaje się ust. 3 w następującym brzmieniu:

"3. Nie wykorzystany fundusz płac zasadniczych nie może być przenoszony na fundusz premiowy.";

3) po § 5 dodaje się nowy § 6 w następującym brzmieniu:

"§ 6. Wynagrodzenia pracowników z tytułu Karty Górnika, Hutnika, Kolejarza itp. planuje się w odrębnych pozycjach planu osobowego funduszu płac biura (samodzielnej pracowni) projektów.";

4) dotychczasowe §§ 6-10 otrzymują odpowiednio oznaczenie §§ 7-11;
5) dotychczasowy § 11 otrzymuje oznaczenie § 12 oraz następujące brzmienie:

"§ 12. 1. Wielkość produkcji i funduszu płac w operatywnym planie kwartalnym nie może w zasadzie przekroczyć wielkości ustalonych w odpowiednim wycinku planu rocznego.

2. Ministerstwa i urzędy centralne (prezydia wojewódzkich rad narodowych) mogą dokonywać zmian w wielkościach operatywnych planów kwartalnych poszczególnych biur projektów z zastrzeżeniem nieprzekroczenia przyznanych ministerstwom i urzędom centralnym (prezydiom wojewódzkich rad narodowych) rocznych limitów przerobu i osobowego funduszu płac.";

6) dotychczasowy § 12 otrzymuje oznaczenie § 13;
7) skreśla się dotychczasowy § 13;
8) dotychczasową treść § 15 oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w następującym brzmieniu:

"2. W razie gdy wartość produkcji w operatywnym planie kwartalnym jest wyższa od wycinka planu rocznego, plan operatywny podlega zatwierdzeniu przez jednostkę nadrzędną, która umieszcza na planie klauzulę stwierdzającą, że operatywny plan kwartalny mieści się w przyznanych ministerstwu lub urzędowi centralnemu (prezydium wojewódzkiej rady narodowej) limitach przerobu i osobowego funduszu płac.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1961 r.