Monitor Polski

M.P.1966.5.41

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 czerwca 1965 r.
§  1. W zarządzeniu Ministra Komunikacji z dnia 12 stycznia 1959 r. o wstępnym stażu pracy absolwentów szkół wyższych, zasadniczych i średnich szkół zawodowych oraz średnich szkół ogólnokształcących w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych resortu komunikacji (Monitor Polski Nr 16, poz. 69) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 wyrazy "29 sierpnia 1958 r. w sprawie wstępnego stażu pracy absolwentów szkół wyższych w przedsiębiorstwach budowlanych i budowlano-montażowych (Monitor Polski Nr 85, poz. 483)" zastępuje się wyrazami "11 maja 1965 r. w sprawie wstępnego stażu pracy absolwentów szkół wyższych (Monitor Polski Nr 25, poz. 124)";
2) w § 3 wyrazy "§ 9 ust. 4 zarządzenia z dnia 29 sierpnia 1958 r. - Monitor Polski Nr 85, poz. 483" zastępuje się wyrazami "§ 12 ust. 4 zarządzenia z dnia 11 maja 1965 r. - Monitor Polski Nr 25, poz. 124",
3) w § 4 ust. 1 po wyrazie "absolwenta" skreśla się wyrazy "wyższej lub".