Monitor Polski

M.P.1957.51.320

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 czerwca 1957 r.

ZARZĄDZENIE NR 142
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 19 czerwca 1957 r.
zmieniające zarządzenie nr 50 z dnia 17 lutego 1956 r. w sprawie kierowania do pracy absolwentów zasadniczych szkół zawodowych.

§  1. W zarządzeniu nr 50 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1956 r. w sprawie kierowania do pracy absolwentów zasadniczych szkół zawodowych (Monitor Polski Nr 16, poz. 236) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Prezydia wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) są obowiązane poczynić wszelkie starania, aby absolwenci zasadniczych szkół zawodowych, położonych na terenie województwa, zostali zatrudnieni na terenie województwa.";

2) w § 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) danych ilościowych absolwentów, opracowanych przez dyrekcje okręgowe szkolenia zawodowego dla wszystkich szkół zawodowych";

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. 1. Ministrowie (kierownicy urzędów centralnych) wydadzą polecenie podległym im zasadniczym szkołom zawodowym, aby opracowały w porozumieniu z zakładami pracy, z którymi utrzymują kontakty (szefostwo, umowa o szkolenie itp.), oraz innymi pobliskimi zakładami propozycje dotyczące zatrudnienia absolwentów według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia. W terminie do dnia 15 lutego każdego roku propozycje te zasadnicze szkoły zawodowe przedstawiają właściwym terenowo dyrekcjom okręgowym szkolenia zawodowego.

2. Ministrowie (kierownicy urzędów centralnych) wydadzą polecenia podległym im zakładom pracy, aby opracowały plany zapotrzebowania na absolwentów według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia i przedstawiały je w terminie do dnia 1 lutego każdego roku właściwym terenowo organom zatrudnienia prezydiów powiatowych (miejskich) rad narodowych.";

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. 1. Organy zatrudnienia prezydiów powiatowych (miejskich) rad narodowych przy współpracy dyrektorów zasadniczych szkół zawodowych przeanalizują plany zapotrzebowania na absolwentów, zgłoszone przez zakłady pracy, położone na terenie powiatu (miasta stanowiącego powiat), i przedstawią do dnia 15 lutego każdego roku te plany organom zatrudnienia prezydiów wojewódzkich rad narodowych.

2. Na podstawie planów zapotrzebowania przesłanych przez organy zatrudnienia prezydiów powiatowych (miejskich) rad narodowych organy zatrudnienia prezydiów wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) przy współpracy dyrekcji okręgowych szkolenia zawodowego, opierając się na danych ilościowych absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i propozycjach zatrudnienia absolwentów, podanych przez dyrekcje okręgowe szkolenia zawodowego dla wszystkich zasadniczych szkół zawodowych, opracują w terminie do dnia 15 marca każdego roku wojewódzkie plany zatrudnienia absolwentów i przedstawią do zatwierdzenia prezydiom wojewódzkich rad narodowych.

3. Prezydia wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) w terminie do dnia 25 marca każdego roku przesyłają do wykonania zakładom pracy i do wiadomości dyrekcjom okręgowym szkolenia zawodowego plany zatrudnienia absolwentów, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zarządzenia, oraz do Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej - zestawienie nadwyżek absolwentów i nie zrealizowanego zapotrzebowania zakładów pracy według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do zarządzenia.";

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej po otrzymaniu planów wymienionych w § 5 ust. 3 sporządzi plan przerzutów absolwentów w ramach nie pokrytego zapotrzebowania poszczególnych województw na absolwentów zasadniczych szkół zawodowych.";

6) w § 8 ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) przedstawiciel szkolnej organizacji młodzieżowej";

7) § 18 otrzymuje brzmienie:

"§ 18. Nadzór nad właściwym zatrudnieniem absolwentów zasadniczych szkół zawodowych sprawują: Minister Pracy i Opieki Społecznej, Minister Oświaty oraz ministrowie (kierownicy urzędów centralnych), którym podlegają zakłady pracy".

§  2. Przez organy zatrudnienia prezydiów rad narodowych, o których mowa w zarządzeniu wymienionym w § 1, należy rozumieć wydziały, samodzielne oddziały i referaty zatrudnienia prezydiów rad narodowych.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.