Monitor Polski

M.P.1959.6.25

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 stycznia 1959 r.

ZARZĄDZENIE NR 5
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 14 stycznia 1959 r.
zmieniające zarządzenie nr 141 z dnia 12 lipca 1958 r. w sprawie organizacji i uprawnień służby inwestycyjnej w państwowych jednostkach organizacyjnych.

Na podstawie § 10 ust. 1 pkt 2 uchwały nr 45 Rady Ministrów z dnia 21 lutego 1958 r. w sprawie zasad i trybu wprowadzenia nowej organizacji w budownictwie (Monitor Polski Nr 16, poz. 99) zarządza się, co następuje:
§  1. W § 28 zarządzenia nr 141 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1958 r. w sprawie organizacji i uprawnień służby inwestycyjnej w państwowych jednostkach organizacyjnych (Monitor Polski Nr 57, poz. 327) wprowadza się następujące zmiany:
1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Dyrekcje budowy osiedli robotniczych mają formę jednostek budżetowych, wykonujących samodzielnie preliminarze wydatków i dochodów, które objęte są odrębną częścią w budżetach rad narodowych w dziale I - Gospodarka narodowa.";

2) dodaje się ust. 3 w brzmieniu.

"3. Zasady wynagradzania i premiowania pracowników dyrekcji budowy osiedli robotniczych regulują przepisy o wynagradzaniu pracowników służby inwestycyjnej.".

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.