Monitor Polski

M.P.1946.134.248

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 listopada 1946 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZIEM ODZYSKANYCH
z dnia 16 listopada 1946 r.
wydane w porozumieniu z Prezesem Centralnego Urzędu Planowania o zmianie zarządzenia Ministra Ziem Odzyskanych z dnia 30 lipca 1946 r. w sprawie określenia siedzib i terenu działania wojewódzkich komisyj do spraw upaństwowienia przedsiębiorstw.

Na podstawie § 4 ust. (2) rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 11 kwietnia 1946 r. w sprawie trybu postępowania przy przejmowaniu przedsiębiorstw na własność Państwa (Dz. U. R. P. Nr 1, poz. 114), zarządza się co następuje:
§  1. W zarządzeniu Ministra Ziem Odzyskanych z dnia 30 lipca 1946 r. w sprawie określenia siedzib i terenu działania wojewódzkich komisyj do spraw upaństwowienia przedsiębiorstw ("Monitor Polski" Nr 85, poz. 158) wprowadza się następujące zmiany:
1) w ust. (I) § 1 skreśla się pkt 4) i 5),
2) po ust. (II) dodaje się nowy ustęp: "(III) Wojewódzka Komisja dla obszaru województwa śląsko-dąbrowskiego z siedzibą w Katowicach jest właściwa do spraw upaństwowienia przedsiębiorstw dla powiatów województwa śląsko-dąbrowskiego - powiaty: bytomski, m. Bytom (pow. miejski), dobrodzieński, gliwicki, m. Gliwice (pow. miejski), głupczycki, grodkowski, kluczborski, kozielski, niemodliński, niski z m. Nisą, oleski, opolski z m. Opolem, prudnicki, raciborski z m. Raciborzem, strzelecki, m. Zabrze (pow. miejski) - a Wojewódzka Komisja dla obszaru województwa poznańskiego z siedzibą w Poznaniu jest właściwa do spraw upaństwowienia przedsiębiorstw dla powiatów województwa poznańskiego - powiaty: babimojski, gorzowski z m. Gorzowem i m. Kostrzyniem, gubiński, krośnieński, międzyrzecki, pilski z m. Piłą i obszarem dotychczasowego powiatu trzcianeckiego, rzepiński, skwierzyński, sulęciński, strzelecki, świebodziński, wschowski, zielonogórski.
§  2. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.