Zm.: zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 1956 r. w sprawie kierunków studiów i stanowisk uzasadniających pobieranie przez pracowników z wyższym wykształceniem uposażenia według stawek "L".

Monitor Polski

M.P.1963.94.441

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 października 1963 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 30 września 1963 r.
zmieniające zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 1956 r. w sprawie kierunków studiów i stanowisk uzasadniających pobieranie przez pracowników z wyższym wykształceniem uposażenia według stawek "L".

Na podstawie § 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1958 r. w sprawie uposażenia lekarzy, lekarzy dentystów oraz innych pracowników z wyższym wykształceniem zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia (Dz. U. z 1958 r. Nr 74, poz. 376, z 1961 r. Nr 43, poz. 230 i z 1963 r. Nr 43, poz. 239) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 1956 r. w sprawie kierunków studiów i stanowisk uzasadniających pobieranie przez pracowników z wyższym wykształceniem uposażenia według stawek "L" (Monitor Polski z 1957 r. Nr 29, poz. 202) wprowadza się następującą zmianę:

w § 1 ust. 1 pkt 2 skreśla się stanowisko zamieszczone pod lit. e) "logopeda".

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 października 1963 r.